Učesnici u SON-u

 

 

 

Davaoci usluga, usluge i proizvodi koji se naplaćuju putem uplatnica Sistema objedinjene naplate:

 

 

JKP "Beogradske elektrane" Beograd - Usluge proizvodnje i distribucije toplotne energije za potrebe grejanja i isporuka potrošne tople vode

 

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Beograd - Usluge proizvodnje i isporuke vode za piće i odvođenje otpadnih voda, kao i pogonska spremnost sistema

 

JP "Gradsko stambeno" Beograd - Usluge održavanja stambenih zgrada (hitne intervencije, održavanje liftova, održavanje krovova, održavanje fasada, održavanje zajedničkih uređaja u stambenim zgradama), čišćenje zgrada i usluga naplate zakupnine za stanove u društvenom i državnom vlasništvu

 

JKP "Gradska čistoća" Beograd - Usluge sakupljanja i transporta komunalnog otpada

 

Beo Čista Energija d.o.o. - Usluge odlaganja komunalnog otpada

 

EPS Distribucija d.o.o . - Usluge isporuke električne energije za zajedničku potrošnju uređaja u stambenim zgradama i garažama i potrošnja podstanica za grejanje

 

"Dimničar" AD Beograd - Usluge čišćenja i održavanja odžaka

 

JKP "10. Oktobar" Barajevo - Usluge odnošenja i deponovanja komunalnog otpada i upravljanje i održavanje grobalja na teritoriji opštine Barajevo

 

JP "Surčin" Surčin - Usluge odnošenja i deponovanja smeća, održavanje cevastih propusta i održavanje grobalja na teritoriji opštine Surčin

 

Eko Grocka d.o.o. - Usluge sakupljanja komunalnog otpada i usluge grejanja

 

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove Grad Beograd - Zakupnina za socijalne stanove u vlasništvu Grada Beograda

 

Vojna Pošta 2084 - Usluge proizvodnja i distribucije toplotne energije za potrebe grejanja sa podstanica u vlasništvu vojske RS

 

Kone d.o.o. Beograd - Usluge održavanja liftova

 

Zadužbina "Nikole Spasića" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Naumović Dimitrija, kazandžije iz Beograda, žene Anke i sina Vase“ Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Riharda Freliha" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina LJubice M. Zdravković - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  - Naplata zakupnine za stanove 

 

Zadužbina "Dragoljuba Marinkovića" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Fondacije "Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Vlajka Kalinića" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Veselina Lučića" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Đoke Vlajkovića" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine 

 

Ministarstvo za poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode - Republičke takse za korišćenje vodnog dobra i naknade za ispuštenu vodu

 

Dunav osiguranje AD Beograd - Osiguranje stana, hitne kućne popravke

 

DDOR Novi Sad - Osiguranje stana


Globos osiguranje AD Beograd - Osiguranje stana

 

Wiener Stadtische osiguranje AD Beograd - Osiguranje stana

 

Uniqua osiguranje AD Beograd - Neživotno osiguranje lica, osiguranje stana, hitne kućne popravke

 

"PKB korporacija" Padinska skela Beograd - Naplata usluga vode i kanalizacije i zakupnine

 

Pan lift d.o.o. - Usluge tekućeg i investicionog održavanja liftova

 

Kone d.o.o. - Održavanje lifta

 

Kosmaj d.o.o. - Tekuće i investiciono održavanje lifta

 

Trcaco d.o.o. - Usluge očitavanja uređaja za registrovanje potrošnje toplotne energije (URP) i raspodele potrošnje na osnovu očitanih URP

 

Green Comfort Energy d.o.o. - Usluge isporuke toplotne i rashladne energije

 

David Pajić Daka d.o.o. - Tekuće  i investiciono održavanje lifta

 

Iluterm - Očitavanje URP

 

 

JKP „Infostan tehnologije“ vrši naplatu i za više od 1.700 stambenih zajednica i sarađuje sa više od 240 javnih izvršitelja, kod kojih u skladu sa zakonskim propisima pokreće postupak prinudne naplate.

 

JKP "Infostan tehnologije" delatnost obavlja pod okriljem Sekretarijata za komunalne i stambene poslove. Takođe, postoji i kontinuirana saradnja sa Gradskim javnim pravobranilaštvom, Prvim osnovnim sudom u Beogradu i Komorom javnih izvršitelja, u vezi naplate zaostalih potraživanja od korisnika komunalnih usluga.