Učesnici u SON-u

 

 

Davaoci usluga, i usluge i proizvodi koji se naplaćuju putem uplatnica SON-a

 

JKP "Beogradske elektrane" Beograd - Usluga proizvodnja i distribucije toplotne energije za potrebe grejanja i isporuka potrošne tople vode

 

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Beograd - Usluge proizvodnje i isporuke vode za piće i odvođenje otpadnih voda

 

JP "Gradsko stambeno" Beograd - Usluga održavanja stambenih zgrada (hitne intervencije, održavanje liftova, održavanje krovova, održavanje fasada, održavanje zajedničkih uređaja u stambenim zgradama), čišćenje zgrada i usluga naplate zakupnine za stanove u društvenom i državnom vlasništvu

 

JKP "Gradska čistoća" Beograd - Usluga odnošenja i deponovanja komunalnog otpada

 

EPS Distribucija d.o.o. - Usluga isporuke električne energije za zajedničku potrošnju uređaja u stambenim zgradama i garažama i potrošnja podstanica za grejanje

 

"Dimničar" ad Beograd - Usluge čišćenja i održavanja odžaka

 

JKP "10. Oktobar" Barajevo - Usluga odnošenja i deponovanja komunalnog otpada i upravljanje i održavanje grobalja na teritoriji opštine Barajevo

 

JP "Surčin" Surčin - Usluga odnošenja i deponovanja smeća, održavanje cevastih propusta i održavanje grobalja na teritoriji opštine Surčin

 

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove Grad Beograd - Zakupnina za socijalne stanove u vlasništvu Grada Beograda

 

Vojna Pošta 2289 - Usluga proizvodnja i distribucije toplotne energije za potrebe grejanja sa podstanica u vlasništvu vojske RS

 

KONE doo Beograd - Usluga održavanja liftova

 

Zadužbina "Nikole Spasića" Beograd -Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Zajednice bratstva Miloja i Mihajla D. Vasića" - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Naumović Dimitrija, kazandžije iz Beograda, žene Anke i sina Vase“ Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Riharda Freliha" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina Ljubice M. Zdravković - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Rade i Milana Vukićevića" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Dragoljuba Marinkovića" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Fondacije „ Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke“ Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Vlajka Kalinića" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina "Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića" Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

Zadužbina Veselina Lučića Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zazdužbine

 

Zadužbina Đoke Vlajkovića Beograd - Naplata zakupnine za stanove u vlasništvu zadužbine

 

 

Ministarstvo za poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode - Republičke takse za priobalje (korišćenje vodnog dobra i naknada za ispuštenu vodu)

 

Dunav osiguranje ad Beograd - Osiguranje stana , hitne kućne popravke

 

DDOR Novi Sad - Osiguranje stanaGlobos osiguranje ad Beograd - Osiguranje stana

 

Wiener Stadtische osiguranje ad Beograd - Osiguranje stana

 

Uniqa osiguranje ad Beograd - Neživotno osiguranje lica, osiguranje stana, hitne kućne popravke

 

"PKB korporacija" Padinska skela Beograd - Naplata usluga vode i kanalizacije i zakupnine

 

JKP „Infostan tehnologije“ vrši naplatu i za više od 100 upravnika stambenih zajednica i sarađuje sa više od 240 javnih izvršitelja, kod kojih u skladu sa zakonskim propisima pokreće postupak prinudne naplate.

 

JKP "Infostan tehnologije" delatnost obavlja pod okriljem Sekretarijata za komunalne i stambene poslove. Takođe, postoji i kontinuirana saradnja sa Gradskim javnim pravobranilaštvom, Prvim osnovnim sudom u Beogradu i Komorom javnih izvršitelja u vezi naplate zaostalih potraživanja od korisnika komunalnih usluga.