Struktura zaposlenih i angažovanih lica na dan 31.03.2021.

 

 

Stručna sprema Broj sistematizovanih radnih mesta Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme po bilo kom osnovu (izuzev u svojstvu pripravnika) Broj lica angažovanih van radnog odnosa
Visoka 129 141 14 4
Viša 21 30 1  
Srednja 47 68 5 7
Niža   2    
Ukupno 197 241 20 11

 

Struktura odliva i priliva zaposlenih

 

 

Stručna sprema Broj zaposlenih kojima je prestao radni odnos na neodređeno vreme po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini
Visoka 15
Viša 2
Srednja 4
Niža 1
Ukupno 22