Razvoj

 

 

Razvoju i unapređenju osnovne delatnosti u JKP "Infostan tehnologije" se poklanja posebna pažnja, što se ogleda u sledećim aktivnostima:

 

Praćenje tehnološkog razvoja u oblasti automatske obrade podataka:

 

- U maju 2006. godine dobijen je sertifikat o ispunjenju uslova za Sistem menadžmenta kvalitetom usaglašenim sa zahtevima standarda JUS ISO 9000:2001

- Godine 2007. računarski sistem Unisys-A12T zamenjen je novim Unisys-Libra 300

- Godine 2015. računarski sistem Unisys-Libra 300 zamenjen je novim Unisys-Libra 470

 

Preduzeće poseduje sertifikate sledećih standarda:

  • SRPS ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom
  • SRPS ISO/IEC 27001:2014 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija
  • SRPS ISO 31000:2015 Sistem menadžmenta rizikom

 

Permanentna obuka kadrova:

 

Niz kurseva za korišćenje nove opreme za visokostručne kadrove.

 

- Svi zaposleni imali su mogućnost polaganja testova za dobijanje ECDL sertifikata koji predstavlja svetski standard i međunarodno priznatu licencu za rad na računaru

 

- Svi radnici koji su neposredno u kontaktu sa korisnicima prošli su seminar realizaciji Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbija, pod nazivom "Obuka osoblja u radu sa strankama"

 

- Zaposleni Sektora za aplikativna rešenja redovno pohađaju Microsoft i Unisys obuke za rad na najnovijim verzijama razvojnih alata potrebnih za obavljanje osnovne delatnosti preduzeća.  

 

 

Redizajn postojeće aplikacije:

 

- Stvaranje uslova za savremene načine elektronskog plaćanja i komunikacije sa korisnicima i učesnicima u SON-u

 

Proširenje pristupa bazi podataka kroz Internet i Intranet:

 

- Još od 1998. u JKP "Infostan tehnologije" je obezbeđeno da korisnici svoje obaveze i njihovo izmirenje mogu proveriti putem Interneta, što je u to vreme bio jedan od prvih koraka ka elektronskoj javnoj upravi u ovom delu Evrope

 

- Modernizovan i kompletno redizajniran On-line upit stanja putem Interneta

 

- Elektronski servis za dostavu i plaćanje računa e.Sanduče 

 

Proširenje poslova i izlaz na tržište:

 

- Uključenje preostalih opština Grada Beograda 

 

- Poslovi dostave obaveštenja uz uplatnice

 

- Laserska štampa za eksterne korisnike radi potpune iskorišćenosti profesionalnog laserskog printera

 

- Drugi komercijalni poslovi u ekspoziturama JKP "Infostan tehnologije"