Prinudna naplata

 

 

U cilju naplate dospelih, a neizmirenih potraživanja za izvršene komunalne usluge, JKP „Infostan tehnologije“ ima pravo da podnosi predloge za izvršenje nadležnim javnim izvršiteljima, kao i da podnosi tužbe pred nadležnim sudovima.

 

Na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 99/2011- dr. zakon 109/2013- US i 55/2014 i 139/2014), JKP "Infostan tehnologije" počev od od 17. maja 2012. godine predloge za izvršenje na osnovu verodostojne isprave zbog duga po osnovu dospelih a neizmirenih obaveza za korišćenje komunalnih usluga podnosi isključivo nadležnim javnim izvršiteljima.

 

U međuvremenu, donet je novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (Sl.Glasnik RS. Br. 106/2015 i 106/2015-autentično tumačenje) koji je počeo da se primenjuje počev od 01.07.2016. godine, a potom i Zakon o izvršenju i obezbeđenju ( Sl.Glasnik RS. br. 106/2015, 106/2016 -autentično tumačenje, 113/2017 -autentično tumačenje i 54/2019 )

 

U skladu sa novim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, JKP "Infostan tehnologije" će kao izvršni poverilac nastaviti da podnosi predloge za izvršenje na osnovu verodostojnih isprava radi namirenja novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti, protiv dužnika koji nisu namirili svoje dospele novčane obaveze.

 

Uz Predlog za izvršenje, prilaže se verodostojna isprava, odnosno izvod iz poslovnih knjiga sa ukupnim stanjem duga na ime dospelih, a neizmirenih obaveza za korišćenje komunalnih usluga na dan podnošenja Predloga za izvršenje.

 

Napomena: Plaćanje računa koji su obuhvaćeni predlogom za izvršenje, odnosno tužbom se vrši sa pozivom na broj koji je drugačiji od poziva na broj koji se nalazi na računima koji redovno dospevaju na naplatu, te je pre plaćanja utuženih meseci potrebno otići do najbliže ekspoziture ili sedišta preduzeća kako bi se dobile ispravne instrukcije za plaćanje.

 

Takođe, prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju JKP "Infostan tehnologije" Beograd kao izvršni poverilac nije u obavezi da izvršnom dužniku prethodno uputi Opomenu pred utuženje pre podnošenja predloga za izvršenje, odnosno da uz Predlog za izvršenje priloži dokaz o ekspedovanoj opomeni izvršnom dužniku.

 

Kada primi Predlog za izvršenje od izvršnog poverioca, nadležni javni izvršitelj postupa na sledeći način:

 

- Ukoliko je predlog za izvršenje neuredan ili neosnovan – nadležni javni izvršitelj donosi Rešenje o odbijanju ili odbačaju Predloga za izvršenje
- Ukoliko je predlog za izvršenje dozvoljen, uredan i osnovan – nadležni javni izvršitelj donosi Rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

 

U Rešenju o izvršenju se obavezuje izvršni dužnik da namiri potraživanje izvršnog poverioca u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja sa odmerenim troškovima postupka i određuje se sredstvo i predmet izvršenja radi namirenja potraživanja izvršnog poverioca i troškova postupka.

 

Protiv Rešenja o izvršenju izvršni dužnik može da izjavi Prigovor, i to iz sledećih zakonskih razloga:

• Da se verodostojna isprava ne odnosi na dužnika
• Da obaveza iz verodostojne isprave nije dospela
• Da je obaveza izvršena ili je na drugi način prestala u celini ili delimično
• Da je potraživanje zastarelo

 

Izvršni dužnik je u obavezi da uz prigovor dostavi pismene isprave kojima dokazuje navode iz prigovora. Prigovor odlaže izvršenje rešenja.

 

Izvršni dužnik može prigovorom da pobija rešenje ili samo deo rešenja kojim su odmereni troškovi postupka.

 

Prigovor se podnosi nadležnom Sudu, a preko Javnog izvršitelja u roku od 8 dana, od dana prijema Rešenja o izvršenju.

 

Ukoliko izvršni dužnik propusti da podnese Prigovor u gore navedenom roku, odnosno roku koji je određen Rešenjem o izvršenju, izrvšni dužnik po proteku pomenutog roka gubi isto pravo, usled čega postupajući javni izvršitelj počinje da sprovodi predmetni izvršni postupak u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Ovlašćenja javnih izvršitelja:

 

Javni izvršitelj vrši javna ovlašćenja koja su mu poverena Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ili drugim zakonom. Javni izvršitelji se imenuju za područje Višeg suda i Privrednog suda, a po rešenju Ministra nadležnog za poslove pravosuđa. Javni izvršitelj sprovodi odluke suda, osim u slučajevima isključive nadležnosti suda i dužan je da poštuje načelo hitnosti, te da donosi odluke i preduzima radnje u zakonskim rokovima.

 

Javni izvršitelj:

 

- Donosi rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti;
- Zaključkom određuje sredstvo i predmet izvršenja, menja ga ili dodaje;
- Donosi Rešenja i Zaključke;
- Preduzima radnje kojima se neposredno sprovodi izvršenje ili obezbeđenje;
- Dostavlja akte suda i javnog izvršitelja i pismena stranaka i drugih učesnika u postupku ako javni izvršitelj sprovodi izvršenje;
- Pribavlja podatke o izvršnom dužniku;
- Prikuplja podatke o imovinskom stanju izvršnog dužnika;
- Donosi Zaključke, sastavlja zapisnike, zahteve i službene beleške u skladu sa ovlašćenjima iz ovog zakona;
- Sprovodi popis, procenu imovine, plenidbu i prodaju pokretne imovine i nepokretnosti;
- O svom trošku i na svoju odgovornost poverava trećim licima prodaju imovine;
- Prima i prenosi novčana sredstva, u skladu sa ovim zakonom;
- Preduzima i druge radnje predviđene Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

 

Javni izvršitelj vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju i svi državni organi kao i pravna lica su dužna da mu u postupku izvršenja pruže pomoć i omoguće pristup podacima potrebnim za sprovođenje izvršenja.

 

Javni izvršitelj ima pravo na naknadu za rad i na naknadu troškova prema Javnoizvršiteljskoj tarifi („Sl. glasnik RS“, br. 93/2019), a koju propisuje Ministar nadležan za poslove pravosuđa.

 

Kada nisu ispunjeni zakonski uslovi za podnošenje predloga za izvršenje, JKP „Infostan tehnologije“ je ovlašćen da protiv korisnika koji nisu izmirili svoje dospele novčane obaveze podnese tužbu sa predlogom za izdavanje platnog naloga nadležnom sudu u skladu sa članom 456. Zakona o parničnom postupku.

 

Sve neophodne informacije o Javnim izvršiteljima nalaze se na sajtu Komore javnih izvršitelja