Prijavljivanje novih korisnika

 

 

Novi korisnik  komunalnih usluga dužan je da se prijavi JKP "Infostan tehnologije" u  roku od 8 dana  od dana početka korišćenja komunalnih usluga. Korisnik je u obavezi da dostavi pravni osnov za predmetnu nepokretnost.

 

JKP "Gradska čistoća"  obilaskom na terenu dolazi do podatka da je sazidan nov objekat koji se koristi i za koji treba plaćati komunalne naknade. Radnik JKP "Gradska čistoća" popunjava zapisnik sa ličnim i adresnim podacima korisnika i podacima o prostoru (stambeni, garažni ili poslovni), površina, numeracija i datum početka korišćenja. Korisnik na licu mesta potpisuje zapisnik. JKP "Gradska čistoća" elektronski obaveštava JKP "Infostan tehnologije" o novim korisnicima.

 

JKP "Beogradske elektrane" posle tehničkog prijema zgrade u sistem daljinskog grejanja dostavlja JKP "Infostan tehnologije" obrazac sa spiskom korisnika, brojem stana, zagrevanom površinom i datumom početka grejanja. Ukoliko zgrada i korisnici ne postoje u evidenciji JKP "Infostan tehnologije", vrši se unošenje prema dobijenim podacima. Na uplatnici će se nalaziti stavka grejanje.

 

Za sve nove stambene objekte usluge se uključuju u naplatu tek po prijavi preduzeća o čijoj se naknadi radi.

 

Troškove za komunalne usluge čija se potrošnja naplaćuje na osnovu mernih uređaja (voda, topla voda i zajednička električna energija) se  prilikom formiranja nove zgrade obračunavaju po kvadratnom metru površine . Posle konstituisanja Skupštine stambene zajednice i donošenja njene odluke, način obračuna može da se promeni na plaćanje po broju članova domaćinstva.