Gradske subvencije

 

 

Grad Beograd , imajući u vidu potrebe najugroženijih građana i porodica, i pored teške finansijske situacije, pruža zaštitu najsiromašnijim i najosetljivijim kategorijima Beograđana. Zato je preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu obezbedio subvencije za plaćanje komunalnih usluga, koje su u Sistemu objedinjene naplate preko uplatnica JKP „Infostan tehnologije“.

 

JKP „Infostan tehnologije“ ne odobrava subvencije, već ih samo evidentira i obračunava po nalogu nadležnih organa i institucija . Pravo na umanjeno plaćanje korisnici stiču na osnovu Interventnih mera zaštite najugroženijih građana , Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana i Zaključka o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana , Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana , Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana (5-9101/18) Zaključak o izmenama interventnih mera zaštite najugroženijih građana, Zaključak o izmeni interventnih mera zaštite najugroženijih građana.

 

Pravo na popust imaju lica na koje glasi uplatnica objedinjene naplate JKP „Infostan tehnologije“ i podstanari koji su zaključili ugovor o podstanarskom odnosu sa stanodavcima , kada je ugovorom utvrđeno da komunalne usluge u SON-u JKP „Infostan tehnologije“ plaća podstanar, pod uslovom da ima prebivalište u Beogradu. Pravo na subvenciju na ime naknade za stanarinu imaju zakupci stanova koji su u stanju socijalne potrebe i koji su stanove dobili na korišćenje u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1100 stanova u Beogradu.

 

Subvencije mogu da ostvare domaćinstva koja redovno plaćaju račune, što znači obaveze za prethodni mesec uplaćuju do kraja tekućeg meseca.

 

Postojeći korisnici popust na komunalne usluge nastavljaju i dalje da koriste, a novi korisnici u skladu sa Uputstvom za primenu mera zaštite najugroženijih građana ("Službeni list grada Beograda", br. 5/02).

 

U cilju racionalnijeg trošenja sredstava iz budžeta za određena domaćinstva, umanjeni su popusti po osnovu subvencija na 10-30% iznosa komunalnih usluga koje se plaćaju preko uplatnice objedinjene naplate, ali su i dalje zaštićeni dosadašnji korisnici subvencije, kao i korisnici koji u narednom periodu ostvare pravo na interventnu meru zaštite najugroženijih građana. Subvencije omogućavaju popuste za sve korisnike komunalnih usluga koji ispunjavaju uslove - bez obzira na ukupan mesečni prihod po domaćinstvu , koji u ovom trenutku iznosi 30% za račune do 8000 dinara neto. Granica od 8000 dinara je određena zato što je to iznos komunalnih obaveza za prosečan stan u Beogradu. Ukoliko je iznos računa veći od 8000 dinara, popust se ne ostvaruje na iznos preko 8000 dinara, do iznosa ukupnog zaduženja, po računu. Subvencija za komunalne proizvode i usluge koju ostvaruju korisnici zavisno od ukupnih mesečnih primanja po domaćinstvu , donosi popust od 10% do 30%.

 

Procentualni iznosi kod svih dosadašnjih korisnika subvencija po računima JKP „Infostan tehnologije“, umanjeni su počev od računa za mesec april 2014.

 

Pravo na subvencije imaju Beograđani koji pripadaju sledećim kategorijama korisnika:


KATEGORIJA 1
penzioneri i domaćinstva sa niskim prihodima

 

Pravo na 30% subvencije imaju PENZIONERI koji primaju najnižu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, pod uslovom da nemaju drugih prihoda u domaćinstvu ili nepokretnu imovinu, osim stana u kojem stanuju.

 

Pravo na 10-30% subvencije imaju DOMAĆINSTVA čiji mesečni prihodi ne prelaze sledeće iznose:

 

DOMAĆINSTVO popust 30% popust 25% popust 20% popust 15% popust 10%
jednočlano 8.000 13.000 15.000 19.000 23.000
dvočlano 10.000 17.000 21.000 26.000 31.000
tročlano 12.000 21.000 26.000 33.000 40.000
četvoročlano 13.000 22.000 28.000 35.000 43.000
pet i više članova 15.000 24.000 30.000 38.000 46.000

Zahteve za subvenciju podnose opštinskim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad , na čijoj teritoriji se nalazi stan.

 

Opštinska odeljenja Gradskog centra za socijalni rad:

 • Voždovac, Admirala Vukovića 14
 • Vračar, Maksima Gorkog 17a
 • Zvezdara, Krfska 7
 • Zemun, Aleksandra Dubčeka 2
 • Novi Beograd, Tošin bunar 148
 • Palilula, Cvijićeva 110
 • Rakovica, Miška Kranjca 12
 • Savski venac, Lomina 17
 • Stari grad, Gospodar Jevremova 17a
 • Čukarica, Mihaila Valtrovića 36a

KATEGORIJA 2
učesnici rata, ratni vojni invalidi, porodice palih boraca

 

Pravo na 30% subvencije imaju:


- Korisnici prava na mesečna novčana primanja i invalidski dodatak po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i Zakona o zaštiti civilnih invalida rata;
- Korisnici prava po propisima Grada o proširenoj zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;
- Borci rata od 1990. godine, koji su ostvarili svojstva borca, ratnog vojnog invalida i prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca i umrlog vojnog invalida, po ranijim saveznim i republičkim propisima.

 

Učesnici rata zahteve za subvenciju podnose Sektoru za boračku i invalidsku zaštitu , zgrada Gradske uprave, 27. marta 43-45, prizemlje, soba br. 12, radnim danima, 09.00-15.00.

 

U skladu sa odredbama Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, 30% popusta se obračunava na račune do 8000 dinara neto. Ukoliko je iznos računa veći od 8000 dinara, popust se ne ostvaruje na iznos preko 8000 dinara, do iznosa ukupnog zaduženja, po računu.

 

Ratni vojni invalidi i porodice palih boraca zahteve za subvenciju podnose opštinskim službama za boračku i invalidsku zaštitu , na teritoriji gradske opštine na kojoj imaju prebivalište:

 

 • Voždovac, Ustanička 53
 • Vračar, Njegoševa 77
 • Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 77
 • Zemun, Trg pobede 1
 • Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 167
 • Palilula, Takovska 12
 • Rakovica, Miška Kranjca 12
 • Savski venac, Kneza Miloša 69
 • Stari grad, Makedonska 42
 • Čukarica, Šumadijski trg 2

KATEGORIJA 3
korisnici materijalnog obezbeđenja i naknade za pomoć i negu, domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima i hraniteljske porodice

 

Pravo na 30% subvencije imaju:


- Korisnici prava na materijalno obezbeđenje i korisnici prava za pomoć i negu drugog lica po Zakonu o socijalnoj zaštiti;
- Korisnici koji imaju hendikepirano lice, slepo lice, lice obolelo od distrofije, lice obolelo od cerebralne i dečje paralize, plegije i paraplegije, umereno, teže i teško mentalno ometeno u razvoju, obolelo od autizma, lice obolelo od multipleks skleroze, dijaliziranog bubrežnog bolesnika i drugo najteže hendikepirano lice, bez obzira na primanja po članu domaćinstva (pod pojmom najteže hendikepiranog lica, smatra se lice koje prima nadoknadu za tuđu negu i pomoć);
- Hraniteljske porodice u kojima su smeštena deca bez roditeljskog staranja.

 

U skladu sa odredbama Zaključka o izmeni i Zaključka o dopuni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, 30% popusta se obračunava na račune do 8000 dinara neto. Ukoliko je iznos računa veći od 8000 dinara, popust se ne ostvaruje na iznos preko 8000 dinara, do iznosa ukupnog zaduženja, po računu.

 

Zahteve za subvenciju podnose opštinskim odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad, na čijoj teritoriji se nalazi stan.


INFO TELEFON: 360-5948
Pozivni centar 0800-110-011 (besplatni telefonski poziv)