Gradske nadležnosti

 

 

U Gradu Beogradu po Odluci o određivanju komunalnih delatnosti ("Sl. list grada Beograda", br. 2/17) u komunalne delatnosti spada i objedinjena obrada i naplata komunalnih usluga, koju je Skupština grada Beograda poverila JKP "Infostan tehnologije".

 

Skupština grada Beograda donosi i odluke o organizaciji i načinu rada nadležnih komunalnih službi, organa i preduzeća, kao i o visini naknade za komunalne usluge i subvencija za ugrožene kategorije građana.

 

U okviru Gradske uprave Grada Beograda za pitanja plaćanja komunalnih usluga nadležan je Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, a subvencije za plaćanje obezbeđuju se preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

 

U okviru Gradske uprave, o komunalnim sistemima Beograda neposredno brinu sledeći gradski sekretarijati i njihovi organizacioni delovi (uprave i direkcije):

 

• Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
- Uprava za energetiku
- Uprava za vode
• Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i građevinsku inspekciju
• Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
• Sekretarijat za saobraćaj

- Direkcija za puteve
- Direkcija za javni prevoz

• Sekretarijat za inspekcijske poslove
• Komunalna policija

 

Za pomoć građanima u komunikaciji sa komunalnim preduzećima postoji i Služba za komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima ("Beo-kom servis").

 

Za obavljanje komunalnih poslova na teritoriji 10 centralnih gradskih opština, Grad Beograd osnovao je javna komunalna preduzeća (JKP) i javna preduzeća (JP), a u obodnim gradskim opštinama deluju samostalna javna i javna komunalna preduzeća. Grad Beograd je pojedine komunalne poslove poverio i preduzećima za koje je nadležna Republika Srbija.

 

Za obavljanje pojedinih komunalnih delatnosti Skupština grada Beograda je, između ostalih, osnovala i sledeća javna i javna komunalna preduzeća:

 

 • JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"
 • JKP "Beogradske elektrane"
 • JKP "Zelenilo Beograd"
 • JKP "Gradska čistoća"
 • JKP "Javno osvetljenje"
 • JKP "Infostan tehnologije"
 • JP "Gradsko stambeno"

 

Поред ових, Скупштина града Београда је предузећу ''Димничар'' АД поверила димничарску делатност.

 

Надзор над комуналним делатностима и поштовањем комуналног реда на нивоу Града Београда обављају надлежне градске инспекције и Комунална полиција.

 

Gradske inspekcijske službe su:

 

 • Komunalna inspekcija
 • Saobraćajna inspekcija
 • Inspekcija za zaštitu životne sredine
 • Građevinska inspekcija
 • Urbanistička inspekcija

 

Postoje i komunalne i građevinske inspekcije gradskih opština.

 

U okviru Sekretarijata za inspekcijske poslove, u Sektoru za komunalni inspekcijski nadzor, obavljaju se sledeći poslovi:

 

a) Prvostepeni komunalni inspekcijski nadzor

 

Komunalne inspekcije gradskih opština vrše u prvom stepenu sve poslove inspekcijskog nadzora. Izuzetno od toga, Gradska komunalna inspekcija obavlja kontrolu stanja komunalnih objekata i pružanja komunalnih usluga javnih komunalnih preduzeća koje je Grad Beograd osnovao ili preduzeća kojima je povereno vršenje komunalne delatnosti u oblastima:

 

 • prečišćavanja i distribucije vode
 • prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda
 • proizvodnje i snabdevanja parom i toplom vodom
 • uređenja i održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina
 • uređenja i održavanja grobalja i sahranjivanja
 • održavanja objekata i instalacija javne rasvete
 • održavanje spomenika i skulpturalnih dela

 

b) Drugostepeni komunalni inspekcijski nadzor

 • Neposredan nadzor nad radom komunalnih inspekcija gradskih opština
 • Preuzimanje poslova iz nadležnosti opštinskih komunalnih inspekcija ako ih ti organi ne vrše (komunalna higijena, opšte uređenje Grada, postavljanje privremenih objekata, održavanje čistoće javnih površina, održavanje gradskih pijaca i pružanja usluga na njima, vršenje dimničarskih usluga, održavanje javnih prostora za parkiranje, poštovanje radnog vremena, oglašavanje na otvorenom prostoru na teritoriji Grada Beograda)
 • Organizovanje zajedničkih akcija sa komunalnim inspekcijama gradskih opština

 

Poslovi Komunalne policije su, između ostalih, neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušavanja, odnosno uspostavljanjem narušenog komunalnog reda. To praktično znači da se bave samo rešavanjem incidentnih situacija.