Obaveštenje o promeni koeficijenta

Objavljeno: Mart 31, 2021

Obaveštenje o promeni koeficijenta

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20) određen je obračun visine mesečne zakupnine za stanove u svojini zadužbina. 


Članom 52. navedenog Zakona određeno je da se zakupnina utvrđuje u zavisnosti od površine stana, kvaliteta stana i zgrade u kojoj se nalazi stan, a izražava se brojem bodova za kvalitet stana i zgrade, površine stana i koeficijenta.


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dana 03.03.2021. godine utvrdilo je novi koeficijent za utvrđivanje zakupnine za stanove u svojini građana, zadužbina i fondacija koji iznosi 0,27185 i primenjuje se prilikom  šestomesečnog obračunskog perioda januar–jun 2021.godine.