Централизована јавна набавка добра - млеко и млечни производи, Партија 1, 2020.година