Централизована јавна набавка добра - електрична енергија, Партија 2