одржавање и сервисирање стабилног система за гашење и дојаву пожара, бр. М 04/19