Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Принудна наплата

На основу Закона о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011, 99/2011- др. закон 109/2013- УС и 55/2014 и 139/2014 ), ЈКП "Инфостан технологије" од 17. маја 2012. предлоге за извршење на основу веродостојне исправе, а због дуга по основу неплаћених, а доспелих комуналних обавеза  подноси искључиво јавним извршитељима.

У међувремену, донет је нови  Закон  о извршењу и обезбеђењу (Сл.Гласник РС. Бр. 106/2015 и 106/2015-аутентично тумачење) који је почео  да се примењује од 01.07.2016.године.

У складу са овим законом, ЈКП "Инфостан технологије" ће као извршни поверилац наставити да подноси предлоге за извршење на основу веродостојне исправе ради намирења новчаних потраживања насталих из комуналних и сродних делатности, против дужника који нису намирили доспеле обавезе.

Уз  Предлог за извршење, прилаже се веродостојна исправа која представља  рачун, односно извод из пословних књига о извршеним комуналним или сродним услугама извршног повериоца (ЈКП "Инфостан технологије").

Такође, према овом закону, ЈКП "Инфостан технологије" као извршни поверилац није више у обавези да претходно опомене извршног дужника  пре подношења предлога, односно да уз предлог приложи доказ о експедованој опомени извршном дужнику.   

Када прими Предлог за извршење од извршног повериоца, Јавни извршитељ поступа на следећи начин:

- Уколико је предлог неуредан или неоснован - Јавни извршитељ доноси Решење o одбијању или одбачају предлога 
- Уколико је предлог дозвољен, уредан и основан – Јавни извршитељ доноси Решење о извршењу на основу веродостојне исправе

У  Решењу се обавезује извршни дужник да намири потраживање извршног повериоца у року од 8 дана од дана достављања решења  са одмереним трошковима поступка и одређује се средство и предмет извршења ради намирења потраживања извршног повериоца и трошкова поступка. 

Против Решења о извршењу извршни дужник може да изјави Приговор и то из следећих законских разлога :

Да се веродостојна исправа не односи на дужника
Да обавеза из веродостојне исправе није доспела
Да је обавеза извршена или је на други начин престала у целини или делимично
Да је потраживање застарело

Извршни дужник је дужан да уз приговор достави писмене исправе којима доказује наводе из приговора. Приговор одлаже извршење решења.

Извршни дужник може приговором да побија решење или само део решења којим су одмерени трошкови поступка. 

Приговор се подноси надлежном Суду у року од 8 дана од дана пријема Решења о извршењу.

Ако извршни дужник не поднесе приговор - Јавни извршитељ у року од три дана од дана истека рока за приговор почиње да спроводи извршење.

Уколико судија појединац, одлучујући  поводом приговора,  донесе Решење о одбацивању приговора, извршни дужник има право да поднесе нови приговор на ово Решење у року  од три дана, од дана пријема  решења

О овом приговору – одлучује судско веће на следећи начин: 

1. Потврђује решење о одбачају или одбијању предлога ( поступак се окончава)
2. Ставља ван снаге решење у делу којим је одређено извршење ( парнични поступак) 
3. Потврђује решење којим је усвојен предлог или преиначење и усвајање захтева ( спроводи се извршење) 

Овлашћења јавних извршитеља:        

Јавни извршитељ врши јавна овлашћења која су му поверена Законом о извршењу и обезбеђењу или другим законом. Именује га решењем Министар правде за подручје Вишег суда и подручје Привредног суда. Јавни извршитељ спроводи одлуке суда, осим у случајевима искључиве надлежности суда. Јавни извршитељ је дужан да поштује начело хитности и да доноси одлуке и предузима радње у законским роковима.         

Јавни извршитељ: 

- Доноси решење о извршењу на основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности;
- Закључком одређује средство и предмет извршења, мења га или додаје;
- Доноси Решења и Закључке; 
- Предузима радње којима се непосредно спроводи извршење или обезбеђење;
- Доставља акте суда и јавног извршитеља и писмена странака и других учесника у поступку ако јавни извршитељ спроводи извршење;
- Прибавља податке о извршном дужнику;
- Прикупља податке о имовинском стању извршног дужника;
- Доноси Закључке, саставља записнике, захтеве и службене белешке у складу са овлашћењима из овог закона;
- Спроводи попис, процену имовине, пленидбу и продају покретне имовине и непокретности;
- О свом трошку и на своју одговорност поверава трећим лицима продају имовине;
- Прима и преноси новчана средства, у складу са овим законом;
- Предузима и друге радње предвиђене Законом о извршењу и обезбеђењу.

Јавни извршитељ врши јавна овлашћења у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу и сви државни органи као и правна лица су дужна да му у поступку извршења пруже помоћ и омогуће приступ подацима потребним за спровођење извршења.

Јавни извршитељ има право на накнаду за рад и на накнаду трошкова према Јавноизвршитељској тарифи коју прописује министар , а која је ступила на снагу 01.07.2016.године. 

 

Све неопходне информације о извршитељима налазе се на сајту Коморе јавних извршитеља.