Plaćanje računa

 

 

Komunalne usluge plaćaju se putem jedinstvene uplatnice na kojoj su posebno iskazani mesečni iznosi naknada navedenih usluga, odnosno akontacija, koja sadrži ukupan zbir svih tih iznosa. Jedinstvene uplatnice za tekući mesec JKP "Infostan tehnologije" dostavlja korisnicima početkom svakog meseca. Korisnici koji ne dobiju uplatnicu do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec, u obavezi su to da prijave bilo kojoj ekspozituri JKP "Infostan tehnologije" putem Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018, e-maila ili lično, gde će dobiti instrukcije za plaćanje, kao i za prisutup elektronskom servisu za dostavu i plaćanje računa e.Sanduče.

 

Uplate se vrše bez provizije na šalterima JP Pošta Srbije i većine poslovnih banaka. Računi se mogu platiti i putem trajnog naloga kod poslovnih banaka.

 

Korisnicima koji nemaju neizmirene obaveze prema Sistemu objedinjene naplate, na računu su unapred obračunati popust od 5% za plaćanje do roka dospeća za popust . Popust od 6% obračunava se unapred korisnicima koji šest meseci koriste u kontinuitetu popust pri plaćanju. Popust od 7% obračunava se korisnicima koji godinu dana u kontinuitetu koriste popust pri plaćanju. Grad Beograd preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu obezbeđuje 10-30% subvencije za različite kategorije korisnika.

 

Komunalne usluge se plaćaju mesečno , osim toplotne energije za zagrevanje garaža koja se plaća samo u grejnoj sezoni. Korisnik komunalnih usluga koji svoje obaveze ne plati u roku dospeća (do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec), dužan je da zajedno sa osnovnim zaduženjem plati zateznu kamatu na iznos osnovnog zaduženja od dana dospeća do dana uplate, po stopi utvrđenoj zakonom. Kamata će biti evidentirana od strane JKP "Infostan tehnologije" na uplatnici za naredni mesec u odnosu na mesec na koji se odnosi zatezna kamata.

 

Sporne iznose komunalnih naknada, odnosno akontacija, korisnici mogu da reklamiraju u bilo kojoj ekspozituri JKP "Infostan tehnologije" , putem Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018, pošte ili e-maila. Obrasci za reklamacije dostupni su korisnicima na sajtu preduzeća.

 

Po isteku roka za plaćanje jedinstvene uplatnice, JKP "Infostan tehnologije" će na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju   ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019) podneti predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave   javnim izvršiteljima.

Detaljna procedura opisana je na strani "Prinudna naplata" .

 

Korisnici mogu da plaćaju svoje račune i putem elektronskog bankarstva . Preduzeće korisnicima omogućava portal za elektronsku dostavu i plaćanje računa e.Sanduče, gde mogu dobiti elektronske račune objedinjene naplate i drugih pravnih lica i plaćati račune samo jednim klikom platnim karticama.