Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Републичке надлежности

По Закону о комуналним делатностима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 88/2011 и 104/2016) комуналне делатности су делатности производње и испоруке комуналних производа и пружање комуналних услуга, који су незамењив услов живота и рада грађана и других субјеката на одређеном подручју.

Народна скупштина Републике Србије доноси законе и друге опште акте.

Влада Републике Србије доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона и усмерава и усклађује рад органа државне управе и врши надзор над њиховим радом, а одређује и методологију за обрачун цена, као и цене појединих комуналних и других производа и услуга.

У оквиру Министарства трговине,туризма и телекомуникација ради Тржишна инспекција, која је, између осталих послова, надлежна и за инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују услови за обављање промета робе и вршење услуга, цене робе и услуга, квалитет услуга и заштита потрошача.

Од других услуга и производа које ЈКП "Инфостан технологије" наплаћује кроз СОН, у републичкој надлежности су:

  • Заједничку електричну енергију испоручује ЈП ЕПС - "Електродистрибуција Београд", чији је оснивач Република Србија, а за чији је рад надлежно Министарство рударства и енергетике.
  • Накнаду за заштиту вода прописује Министарство пољопривреде и заштите животне средине и средства се уплаћују у Фонд за воде.
  • Осигурање станова и осигурање лица и одржавање лифтова спада у уговорни однос корисника са одређеном фирмом, тако да је за то надлежна Тржишна инспекција (или суд, ако се проблем не реши).