Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Општинске надлежности

Територија Града Београда је подељена на градскe општинe, koje се условно (у односу на географски положај и надлежности) могу поделити на 10 централних градских и седам ободних градских општина:

- Централне градске општине: Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара

- Ободне градске општине:
Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот, Сурчин

Градске општине у Београду имају релативно мали обим надлежности у оквиру комуналних делатности, јер је највећи део тих послова у надлежности Града Београда. Изузетак су ободне градске општине, које имају и надлежности да обезбеђују услове за обављање и развој комуналних делатности и за њихово обављање оснивају јавна предузећа.

Градске општине имају своје комуналне и грађевинске инспекције.

Комунална инспекција градске општине врши у првом степену послове инспекцијског надзора, односно врши спровођење одлука Града Београда, које се односе на комуналну делатност.

На основу Одлуке о комуналном реду, комунални инспектор је овлашћен:

 • да нареди уклањање возила са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу остављених, односно заустављених супротно одредбама ове одлуке (нпр. нерегистрована возила на паркингу испред зграде)
 • да нареди уклањање објекта и уређаја са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу постављених, односно остављених супротно одредбама ове одлуке
 • да ареди уклањање смећа, грађевинског и другог отпада са површина јавне намене, површина у јавном коришћењу и осталих површина
 • да контролише уредност спољих делова зграде (да ти делови нису оштећени, запрљани, исписани, исцртани, излепљени плакатима, односно да на други начин својим изгледом не нарушавају општу уређеност Града)
 • да контролише да ли се површине око зграда и ограде држе у уредном стању
 • да контролише уклањање снега и леда са одређених површина јавне намене и површине у јавном коришћењу, као и са кровова и истурених делова зграде

На основу Одлуке о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији Града Београда, комунални инспектор је овлашћен да:

 • забрани рад дужи од радног времена одређеног одредбама ове одлуке, којим је предвиђено да је угоститељским објектима за пружање услуге исхране и пића, осим објектима брзе хране, који се налазе у стамбеним зградама, утврђено максимално радно време и то тако што могу почети са радом најраније од 06.00 сати и могу радити најдуже до 24.00 сата радним данима и недељом, а петком и суботом од 06.00 сати до 01.00 сат
 • забрани рад дужи од радног времена одређеног овом одлуком у трајању од 30 дана, ако се продуженим радом узнемиравају грађани који станују или раде у суседству
 • забрани рад дужи од радног времена одређеног овом одлуком у трајању од 60 дана, ако се продуженим радом понови узнемиравање грађана који станују или раде у суседству

На основу Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији Града Београда, комунални инспектор је овлашћен да:

 • контролише да ли се делатност одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода обавља на начин и под условима утврђеним овом одлуком и актима донетим на основу ове одлуке
 • контролише стање комуналних објеката канализације, унутрашњих инсталација канализације и септичких јама
 • нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака у обављању делатности одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода
 • нареди чишћење септичке јаме

На основу Одлуке о одржавању чистоће, комунални инспектор контролише:

 • да ли се смеће одлаже на место (депонију) предвиђену Просторним планом
 • да ли се јавне површине уредно чисте
 • да се смеће са јавне површине не убацује у сливник
 • да ли се смеће и фекалије превозе уз стандардне мере превентиве
 • да се смеће не одлаже ван контејнера
 • да ли се кабасто смеће одлаже поред контејнера у за то одређено време
 • да се папири и опушци не бацају ван корпи за ђубре
 • да се смеће не баца на јавну површину
 • да се не врши паљење смећа и бацање жара у контејнере
 • да власници локала чисте јавну површину испред својих сталних или привремених објеката
 • да се не растурају рекламни листићи или плакати по јавној површини
 • да се не врши цепање дрва или угља на јавној површини
 • да се аутомобили не перу на јавној површини
 • да се роба не утовара или истовара на местима где се налазе хидранти
 • да се на јавној површини не остављају остаци биљне масе приликом кресања дрвећа и кошења траве
 • да се одржава чистоћа јавне површине око градилишта од стране извођача радова
 • да се септичке јаме не изливају на јавну површину
 • да се не оправљају возила на јавној површини и врши замена уља
 • да се роба и амбалажа не смешта на јавној површини

На основу Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама, комунални инспектор контролише и налаже:

 • да станари у својим становима не праве буку, која угрожава околне станаре
 • да се различите машине (радио, ТВ, музички уређаји), певање и свирање у стану врши до одређене границе (собне јачине)
 • да се смеће и други отпаци не баца по заједничким просторијама
 • да се не прљају или оштећују зидови у заједничким просторијама зграде
 • да власници кућних љубимаца исте држе у складу са важећим прописима
 • да се не узурпирају заједничке просторије

На основу Одлуке о држању домаћих животиња,  комунални инспектор контролише и налаже:

 • да власници не изводе псе без повоца
 • да власници не изводе псе без заштитне корпе
 • да се пси не пуштају да се слободно крећу
 • да се очисти јавна површина или заједничке просторије које кућни љубимци запрљају
 • да власници не шишају своје кућне љубимце на јавном месту

На основу Одлуке о начину и условима за постављање привремених објеката, комунални инспектор контролише и налаже:

 • да се објекти постављају у складу са планом и одобрењем