Nadležnosti

 

 

JKP "Infostan tehnologije" obavlja naplatu naknade za korišćenje komunalnih usluga kroz SON, na području gradskih opština.

 

Naziv usluge ili proizvoda Nadležno preduzeće ili institucija
Zajednička električna energija "EPS distribucija doo"
Zakupnina stanova JP "Gradsko stambeno"
Sakupljanje i transport komunalnog otpada JKP "Gradska čistoća"
Odlaganje komunalnog otpada Beo Čista Energija d.o.o.
Grejanje JKP "Beogradske elektrane"
Hladna voda i kanalizacija JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"
Pogonska spremnost sistema JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"
Potrošna topla voda JKP "Beogradske elektrane"
Korišćenje vodnog dobra i Naknada za ispuštenu vodu Republička direkcija za vode
Dimničarske usluge Dimničar AD
Održavanje zgrade sa/bez lift JP "Gradsko stambeno"
Sakupljanja komunalnog otpada i grejanje Eko Grocka d.o.o. 
Hitne intervencije JP "Gradsko stambeno"
Čišćenje zgrada JP "Gradsko stambeno"
Osiguranje prostora ili lica Osiguravajuće kuće

 

GRANIČNE NADLEŽNOSTI

 

Složenost rada na održavanju komunalne infrastrukture Beograda najčešće zahteva sinhronizovano delovanje više javnih komunalnih preduzeća. U pojedinim slučajevima dolazi do preklapanja njihovih nadležnosti iz praktičnih razloga ili zbog nedovoljno precizne regulative. To su takozvane granične nadležnosti, kada je neophodno razgraničiti šta je čija obaveza kako bi postojeći komunalni problem bio rešen.

 

Vodovod i kanalizacija

 

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" održava ulične vodovodne instalacije zaključno sa vodomerom i odvodnim ventilom (ventil neposredno iza vodomera) i uličnu kanalizacionu mrežu zaključno sa kanalom do prvog revizionog silaza (šaht najbliži uličnom kanalu) i ulične slivnike.

 

Kućne instalacije su vodovodne instalacije i uređaji korisnika vode koji počinju iza odvodnog ventila na vodomeru u vodovodnom priključku i završavaju se točećim mestom, a instalacije kanalizacije posle (uzvodno) prvog revizionog silaza sa kaskadom i revizijom. Kućne instalacije održava vlasnik, odnosno korisnik objekta, ili preduzeće sa kojim vlasnik ima ugovor o održavanju. Za stambene zgrade to je najčešće JP "Gradsko stambeno".

 

Grejanje i topla voda

 

Kada dođe do zagušenja i izlivanja fekalija u individualnim, blokovskim kotlarnicama i predajnim stanicama koje dovode do poremećaja u isporuci toplotne energije, onda JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" otklanja uzrok zagušenja, a JKP "Beogradske elektrane"posledice.

 

Ako JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" ostavi toplanu bez napajanja vodom, u obavezi je da obezbedi cisterne sa vodom.

 

U slučaju kvara na instalaciji za potrošnu toplu vodu JKP "Beogradske elektrane" popravlja kvarove na delu instalacija do izmenjivača i izmenjivač, a JP "Gradsko stambeno" na sekundarnom delu instalacija (ukoliko je Skupština stambene zajednice sklopila ugovor sa JP "Gradsko stambeno").

 

Električna energija

 

JP "EPS distribucija doo" nadležna je za održavanje električnih instalacija do brojila, uključujući i električno brojilo.

 

Instalacije iza električnog brojila predstavljaju kućnu instalaciju i o njoj brinu vlasnici koji sami snose troškove i sami je održavaju ili za to ugovorom angažuju JP "Gradsko stambeno".

 

Subvencije za plaćanje komunalnih usluga

 

Za subvencije su nadležni Gradski centar za socijalni rad ili opštinske i gradske službe za boračku i invalidsku zaštitu.