Česta pitanja i odgovori

 

 

Kako možemo da izvršimo reklamaciju?

 

Reklamaciju na sporne iznose komunalnih usluga i naknada korisnici mogu da ulože u bilo kojoj ekspozituri JKP "Infostan tehnologije", putem Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018, pošte ili e-maila. Reklamacije se mogu uložiti i direktno u komunalnim preduzećima koja svoje usluge isporučuju. O opravdanosti reklamacije odlučuju isključivo davaoci komunanih usluga.


Zbog čega smo dobili veće račune za vodu?

 

Ukoliko je račun za vodu uvećan, to znači da je došlo do povećane potrošnje, na osnovu parametara koje nam JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ dostavlja na mesečnom nivou. Ukoliko JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ uloženu reklamaciju uvaži, poslaćemo korisnicima račun sa korigovanim iznosom zaduženja za vodu. Reklamacije na utrošenu vodu mogu se uložiti u bilo kojoj ekspozituri našeg preduzeća ili direktno u JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.


Kako možemo da platimo dugove koji su utuženi?

 

Svi građani koji imaju dugove po pravosnažnim presudama suda i okončanim parnicama i po donetim Zaključcma o izvršenju kod javnih izvršitelja, sa uračunatim kamatama i troškovima, trebalo bi da se obrate bilo kojoj ekspozituri ili Službi za prinudnu naplatu u Danijelovoj 33, gde će dobiti uplatnicu sa kojom će moći da izmire dugovanja, kao i putem e-mail-a prinudnanaplata@infostan.rs.

 

Da li možemo zaostale dugove da platimo na rate?

 

U ovom trenutku nije na snazi reprogram dugovanja.

 

Od 1. juna do 31. oktobra 2014. sprovedena je akcija reprograma duga za sve korisnike koji imaju dugovanja po pravosnažnim presudama suda i okončanim parnicama, zatim po donetim Zaključcma o izvršenju kod izvršitelja, korisnike koji imaju neplaćene tekuće obaveze za minimalno šest mesečnih računa za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate, a zaključno sa obavezama za april 2014. godine, kao i sve one koji su potpisali Ugovor o priznanju duga i otplati na rate u ranijim reprogramima.

 

Da li redovne platiše imaju neke dodatne popuste?

 

Redovne platiše mogu ostvariti popuste u iznosu od 5%, 6%, 7%. JKP "Infostan tehnologije" korisnicima koji nemaju neizmirene obaveze, na računu unapred obračunava popust od 5% i/ili subvenciju. Popust od 6% obračunava se unapred korisnicima koji šest meseci koriste u kontinuitetu popust pri plćanju. Popust od 7% obračunava se korisnicima koji godinu dana u kontinuitetu koriste popust pri plaćanju. Umanjene račune potrebno je platiti do naznačenog datuma dospeća za popust.
Račun objedinjene naplate plaća se bez provizije u JP Pošta Srbije i velikom broju poslovnih banaka. U saradnji sa brojnim ustanovama redovne platiše mogu ostvariti posebne popuste i pogodnosti, koje mogu da ostvare sa poslednjim računom na kome je naznačeno „Zahvaljujemo što redovno izmirujete svoje obaveze“. Sve informacije o dodatnim pogodnostima i beneficijama za redovne platiše nalaze se na strani "Kutak za redovne platiše".

 

Gde možemo da dobijemo pozive na broj, kako bismo izmirili zaostale račune?

 

Pozive na broj za uplatu zaostalih dugovanja možete da dobijete pozivom Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018, u bilo kojoj ekspozituri ili sedištu JKP „Infostan tehnologije“ ili putem e-mail-a i pošte.

 

Kako možemo da promenimo broj članova domaćinstva?

 

Da biste promenili broj članova domaćinstva neophodno je da nam dostavite overenu potvrdu izdatu od Upravnika stambene zajednice o broju članova domaćinstva.

 

Da li možemo da bacimo račune ukoliko ne dugujemo ništa?

 

Svi korisnici koji nemaju nikakvih dugovanja mogu doći u bilo koju ekspozituru ili sedište JKP „Infostan tehnologije“ gde će dobiti overenu potvrdu da su izmirili sve obaveze. JKP "Infostan tehnologije" korisnicima na računu svakog meseca šalje precizno stanje svih tekućih i tuženih dugovanja.

 

Ko određuje cene?

 

Cenu komunalnih usluga i naknada određuje davalac komunalne usluge- preduzeće koje isporučuje svoju uslugu korisnicima i Skupština grada Beograda, koja daje saglasnost na promenu cene. JKP "Infostan tehnologije" ne određuje cenu ni jedne od usluga u SON-u.

 

Koji je rok za uplatu?

 

Rok za uplatu je naveden na samoj uplatnici - to je datum dospeća. Rok za plaćanje računa je kraj tekućeg meseca. Po isteku tog roka JKP "Infostan tehnologije" je u obavezi da zaračunava zateznu kamatu, a u slučaju pokretanja postupka prinudne naplate preko javih izvršitelja naplaćuju se i dodatni troškovi predujma.

 

Kako se vrši obračun?

 

Iznosi koji se plaćaju za komunalne usluge obračunavaju se na nekoliko načina.

 

 

Množenjem iznosa površine prostora sa cenom po kvadratnom metru obračunava se:

 • Naknada za iznošenje smeća-Cena za stambeni prostor i garaže je ista, dok je za poslovni prostor uvećana od zavisnosti od delatnosti koja se u njemu obavlja.
 • Naknada za grejanje-Naknada za grejanje se plaća svakog meseca, tokom cele godine, za stambeni prostor, a za garaže se plaća samo u toku grejne sezone koja traje od 15. oktobra do 15. aprila. U zgradama koje imaju zajednički prostor u okviru zgrade (vešernice, zajedničke prostorije i sl.) koje se greju, naknada se uvećava srazmerno odnosu površine zajedničkog prostora i ukupne površine stanova u zgradi.
 • Naknada za dimničarske usluge-Obračunava se monoženjem površine prostora sa važećom cenom.
 • Naknada za održavanje stambenih zgrada-Za stanove u privatnoj svojini, a za društvene sadržana je u zakupnini. Ukoliko na svom računu pronađete neku od sledećih stavki, vaša zgrada ima određeni ugovorni odnos sa JP "Gradsko stambeno":

- Održavanje zgrade sa liftom-održavanje zajedničkih delova zgrade i održavanje lifta;
- Održavanje zgrade bez lifta-održavanje zajedničkih delova zgrade bez lifta, zato što zgrada nema lift ili zato što njegovo održavanje nije povereno JP "Gradsko stambeno";
- Čišćenje zgrade-usluge čišćenja zajedničkih delova zgrade;
- Održavanje po posebnom ugovoru-zaključen poseban Ugovor o izvođenju radova koji po svom obimu ili vrsti nisu obuhvaćeni osnovnim ugovorom.

Naknada se naplaćuje samo stanarima koji žive u zgradama koje imaju sklopljen Ugovor sa JP "Gradsko stambeno" o održavanju. Obračunava se množenjem površine prostora sa trenutno važećom cenom.
Poslovni prostor koji se nalazi u zgradama koje imaju sklopljen Ugovor o održavanju plaćaju ovu naknadu uvećano (cena za stambeni prostor se množi koeficijentom koji ne može biti veći od 4).
Stanovi u kojima je registrovana delatnost ove naknade plaćaju uvećano, cena koja važi za stambeni prostor se množi koeficijentom 2.

 • Čišćenje zgrade-Da bi se naplaćivala ova usluga potreban je poseban ugovor između Skupštine stambene zajednice i JP "Gradsko stambeno", jer čišćenje nije obuhvaćeno ugovorom o održavanju. Naplata se vrši po stambenoj jedinici.
 • Naknada za ekološku zaštitu-Iznos na uplatnici se dobija množenjem površine prostora sa važećom cenom. Poslovni prostor ima posebnu cenu koja je uglavnom veća od cene za stambeni i garažni prostor.
 • Naknada po osnovu osiguranja-Zaračunava se korisnicima koji dobrovoljno odlučili da osiguraju svoju imovinu.

Ostale usluge se obračunavaju:

 • Zakupnina stanova-Proizvod površine stana i broja bodova koji predstavljaju ukupan kvalitet stana pomnoži se sa koeficijentom koji šestomesečno usklađuje nadležni republički organ.
 • Korišćenje vodnog dobra i Naknada za ispuštenu vodu-Obračunava se kao proizvod utrošene hladne vode po m3 i cene u dinarima po m3.
 • Naknada za vodu i toplu vodu-Obračunava se tako što se potrošnja izražena u m3 pomnoži sa cenom u dinarima po m3, pa se tako dobijen iznos podeli prema kriterijumu koji utvrdi Skupština stambene zajednice.
 • Naknada za zajedničku električnu energiju-Obračunava se tako što se ukupna potrošnja na mernom instrumentu, strujomeru, za određenog potrošača, stepenišno svetlo, lift ili podstanicu, pomnoži sa cenom u dinarima po kWh i tako dobijen iznos podeli prema kriterijumu koji utvrdi Skupština stambene zajednice. Kriterijum raspodele može biti broj članova domaćinstva ili površina prostora koji se koristi. Kod uključenja novih objekata – zgrada raspodela zajedničkih troškova se vrši po m2 prostora, a po formiranju Skupštine stambene zajednice može se doneti odluka o promeni načina obračuna.

 

Kako da prijavimo promenu podataka?

 

Podnošenjem dokaza o vlasništvu (Ugovor o kupoprodaji, Ostavinsko rešenje, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju) ili pravu na korišćenje određenog prostora neposredno JKP "Infostan tehnologije" ovi podaci su odmah promenjeni za sve usluge u sistemu. Isto se odnosi na podatke o broju članova domaćinstva, pri čemu ovu promenu mora da potvrdi i Upravnik stambene zajednice. Zahtev za promenu podataka koji se tiču određene usluge (npr. površine za grejanje) možete podneti neposredno davaocu usluge ili preko JKP "Infostan tehnologije".

 

Koje popravke u stanu vrši JKP "Infostan tehnologije"?

 

JKP "Infostan tehnologije ne radi popravke već isključivo vrši obračun i naplatu komunalnih usluga i naknada. Popravke vrše davaoci usluga, svako u svom domenu.
Ko i kako vrši očitavanje potrošnje isporučene toplotne energije?
JKP "Beogradske elektrane" u periodu od 1. do 5. dana u mesecu očitavaju ukupno isporučenu toplotnu energiju preko mernog uređaja ugrađenog u toplotno-predajnu stanicu, shodno članovima 47. i 48. "Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu" ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2007). JKP "Beogradske elektrane" očitavaju potrošnju na primaru, odnosno ukupnu isporučenu toplotnu energiju priključenim objektima, što predstavlja osnov za raspodelu potrošnje unutar objekta.

 

Ko i na osnovu čega vrši raspodelu toplotne energije potrošene na nivou objekta? Kako je moguće vršiti proveru očitavanja instalisanih uređaja za raspodelu?

 

U novoizgrađenim objektima priključenim na sistem daljinskog grejanja investitori su angažovali firme (naziv firme i kontakt telefon se nalaze na poleđini računa JKP "Infostan tehnologije"), koje u periodu od dve godine (od dana uvođenja u sistem redovne isporuke toplotne energije) vrše raspodelu potrošnje na osnovu redovnog mesečnog očitavanja uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje. U cilju nastavka naplate (posle isteka garantnog perioda, tj. dve godine) isporučene toplotne energije prema očitanim i raspodeljenim vrednostima neophodno je formirati Skupštinu stambene zajednice, koja će po isteku dve godine sklopiti ugovor o nastavku usluge očitavanja i raspodele. Ukoliko se nakon isteka dve godine ne formira Skupština stambene zajednice ili se ne sklopi ugovor sa firmom o raspodeli očitanih vrednosti, naplata isporučene toplotne energije na osnovu očitanih vrednosti merila u predajnoj stanici vršiće se srazmerno učešću zagrevane površine predmetnog prostora u ukupnoj zagrevanoj površini objekata priključenih na predajnu stanicu (čime se gubi mogućnost upravljanja pojedninačnom potoršnjom prema ličnim potrebama i plaćanje u skladu sa tim). Očitavanje i raspodelu potrošnje (jednom mesečno i prilikom promene cena) na osnovu očitanih stanja na uređajima za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje vrši preduzeće koje je sa investitorom objekta potpisalo sporazum o očitavanju i raspodeli toplotne energije. Raspodela potrošnje se vrši prema procentualnom učešću pokazivanja uređaja za raspodelu potrošnje (URP), prema ukupnom očitavanju svih uređaja za raspodelu u objektima koji su povezani na podstanicu. Proveru očitavanja URP-a, serijskih brojeva uređaja, veze serijskih brojeva i predmetnih prostora (stanova i lokala), kao i uputstvo za očitavanje na samim URP-ovima može se dobiti u firmi koja vrši raspodelu potrošnje. Potrebno je da Skupština stambene zajednice kontaktira firmu koja vrši raspodelu i da firma dostavi izveštaj na osnovu koga se može videti kako se došlo do raspodeljene potrošnje prikazane na poleđini računa JKP "Infostan tehnologije".

 

Šta predstavlja stavka "grejanje - instalisana snaga", kako je određena i kako se naplaćuje?

 

Instalisana snaga je instalisani kapacitet grejnih tela i određena je projektnom dokumentacijom koju je podneo investitor i na osnovu koje je zaključen ugovor o zakupu kapaciteta u postrojenjima isporučioca toplotne energije. Cena za instalisanu snagu je određena na godišnjem nivou (na priznanici JKP "Infostan tehnologije" prikazano kao stavka: "grejanje - instalisana snaga"), koja se za prvu grejnu sezonu obračunava za period od 6 meseci, a po isteku tekuće grejne sezone (tekućeg obračunskog perioda) naplaćuje se 12 meseci. Obzirom da JKP "Infostan tehnologije" godišnju cenu svodi na grejni dan, u uplatnicama se javlja razlika u jediničnoj ceni za svaki mesec koja usled navedenog načina obračuna zavisi od broja dana u mesecu. Iz navedenog sledi da jedinična cena nije ista u mesecima koji imaju različit broj dana (npr. januar i februar).


Ko vrši obračun raspodeljene toplotne energije i kako se vrši korekcija računa?

 

Obračun raspodeljene toplotne energije i instalisane snage, izradu i ispostavu mesečnih računa u ime JKP "Beogradske elektrane" vrši JKP "Infostan tehnologije". Reklamacija na raspodelu utrošene toplotne energije podnosi se firmi angažovanoj za vršenje usluge očitavanja i raspodele. Reklamacija na očitavanje primarnog merila podnose se isporučiocu toplotne energije JKP "Beogradske elektrane". Reklamacija na obračun podnose se u JKP "Infostan tehnologije". Korekcija računa moguća je tek nakon konstatovanja greške u očitavanju ili raspodeli, nakon čega bi ista bila ispravljena i izvedena nova raspodela potrošnje.

 

Da li na uplatnici potrošnja toplotne energije odgovara mesecu za koji je izdat račun?

 

Ne, imajući u vidu da JKP "Beogradske elektrane" u periodu od 1. do 5. dana u mesecu očitavaju ukupno isporučenu toplotnu energiju preko mernog uređajaja ugrađenog u toplotno-predajnu stanicu. Očitava se potrošnja iz prethodnog meseca. Očitane vrednosti isporučene toplotne energije se dostavljaju preduzeću koje je vrši očitavanje URP i raspodelu potrošnje. Nakon raspodele utrošene toplotne energije preduzeće zaduženo za objekat, dostavlja raspodeljene vrednosti JKP "Beogradske elektrane", koje nakon provere usklađenosti dostavljene i raspodeljene potrošnje podatke prosleđuje u JKP "Infostan tehnologije" radi izrade i isporuke računa. Obzirom da "Infostan tehnologije" izrađuje račune za tekući mesec nakon 20. u mesecu, nije moguće na uplatnicama iskazivati potrošnju za tekući mesec (obzirom da isti nije završen). Ovaj proces ima za posledicu da se potrošnja (stavke "grejanje" i "instalisana snaga") toplotne energije na računu odnosi na prethodni mesec u odnosu na mesec naveden u računu, pa se na primer na uplatnici za januar 2019. nalazi se potrošnja iz decembra 2018.

 

Kako rade termostatski ventili, zašto kada se podesi na neki podeok radijator radi, a na nekom uopšte ne radi?

 

Na termostatskim ventilima numerisani su brojevi koji označavaju nivo temperature vazduha u prostoriji. Definisanje podeoka i temperature vazduha se razlikuje zavisno od proizvođača ventila. Ukoliko je, npr. na položaju 3 radijator hladan, to znači da je dostignuta predefinisana temperatura vazduha u prostoriji i ukoliko ista padne ispod date vrednosti, termostatski ventil sam propusti izvesnu količinu tople vode, do trenutka dok se ne postigne zadata temperatura vazduha u prostoriji.
Zašto je veća potrošnja toplotne energije u odnosu na potrošnju iz prethodnog meseca, iako je bila podešena ista temperatura na termostatskim ventilima?
Ukoliko su termostatski ventili bili na istim položajima tokom dva uzastopna meseca na istim položajima, a da se nivo raspodeljene toplotne energije razlikuje za navedene mesece, treba imati u vidu da je za objeke isporučena različita količina toplote u različitim mesecima, a sve u skladu sa vremenskim uslovima u tom periodu. U periodu kada su bile niže spoljne tempreature, da bi se u objektima održavala propisana temperatura isporučeno je više energije.

 

Čija je obaveza održavanja grejnih instalacija nakon uvođenja zgrade u Sistem objedinjene naplate?

 

U periodu garantnog roka, koji traje dve godine od dana uvođenja zgrade u Sistem objedinjene naplate, održavanje, progrejanost i ispravan rad grejnih instalacija je obaveza investitora, odnosno izvođača radova. U navedenom periodu obaveza investitora je da uspostavi ispravan rad grejnih instalacija i progrejanost celokupnog objekta.

 

Da li promene na grejnim instalacijama u susednim stanovima, na primer izmene broja grejnih tela, mogu da utiču na iznos računa u okolnim stanovima?

 

Izmene na instalacijama i grejnim telima nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja isporučioca toplotne energije. Svaka promena na grejnim telima u vidu promene broja rebara na grejnim telima odražava se na potrošnju u stanovima u kojima je izvršena promena, a ne na okolne stanove.
Zbog čega nam je na računu iskazan dug, kada smo platili sve obaveze?

 

Svakog 20. dana u mesecu JKP „Infostan tehnologije“ radi presek stanja, nakon čega se formira račun. Ukoliko do dana preseka niste izvršili uplatu prethodnog računa, vama se na računu pojavljuje dug za neplaćene obaveze. Ukoliko platite račun posle preseka, nema razloga da brinete jer se te uplate regularno proknjižavaju, a na narednom računu se ne iskazuje nikakav dug.

 

Zbog čega ne možemo da pristupimo "On line upitu stanja na računu"?

 

Za pristup "On line upitu stanja na računu" potrebno je da ukucate korisničko ime i lozinku. Ukuliko niste registrovani za upit, potrebno je popunite on-line Zahtev za kreiranje privatnog korisničkog naloga za fizičko/pravno lice. Lozinka za prvu prijavu i aktivaciju naloga biće isporučena na e-mail adresu, unetu u zahtev. Po dobijanju lozinke za prvu prijavu, možete sami da kreirate svoju lozinku, na osnovu koje će pristup upitu stanja biti omogućen.
Korisnici svaku nepravilnost ili drugu primedbu i reklamaciju u pogledu ON-LINE upita stanja mogu da prijave telefonom preko Kol centra ili na e-mail adresu upitstanja@infostan.rs.

 

Unos novih podataka o računima u "On line upit stanja na računu" se obavlja nakon formiranja i kompletne štampe i distribucije uplatnica, kada se završe sve promene i procesi koji su neophodni. Elektronske kopije računa su dostupne korisnicima u pravo vreme, kako bi plaćajući njima mogli da iskoriste popust i subvenciju pri plaćanju.