Учесници у СОН-у

 

 

Даваоци услуга, и услуге и производи који се наплаћују путем уплатница СОН-а


ЈКП "Београдске електране" Београд - Услуга производња и дистрибуције топлотне енергије за потребе грејања и испорука потрошне топле воде 


ЈКП  "Београдски водовод и канализација" Београд - Услуге производње и испоруке воде за пиће и  одвођење отпадних вода


ЈП "Градско стамбено" Београд - Услуга одржавања стамбених зграда  (хитне интервенције, одржавање лифтова, одржавање кровова, одржавање фасада, одржавање заједничких уређаја у стамбеним зградама), чишћење зграда и услуга наплате закупнине за станове у друштвеном и државном власништву


ЈКП "Градска чистоћа" Београд - Услуга одношења и депоновања комуналног отпада


ЕПС Дистрибуцијa д.о.о. - Услуга испоруке електричне енергије за заједничку потрошњу уређаја у стамбеним зградама и гаражама и потрошња подстаница за грејање


"Димничар" ад Београд - Услуге чишћења и одржавања оџака


ЈКП "10. Октобар" Барајево - Услуга одношења и депоновања комуналног отпада и управљање и одржавање гробаља на територији општине Барајево


ЈП "Сурчин" Сурчин - Услуга одношења и депоновања смећа, одржавање цевастих пропуста и одржавање гробаља на територији општине Сурчин


Секретаријат за имовинско правне послове Град Београд - Закупнина за социјалне станове у власништву Града Београда 


Војна Пошта 2289 - Услуга производња и дистрибуције топлотне енергије за потребе грејања са подстаница у власништву војске РС


КОНЕ доо Београд - Услуга одржавања лифтова


Задужбина "Николе Спасића" Београд -Наплата закупнине за станове у власништву задужбине


Задужбина "Заједнице братства Милоја и Михајла Д. Васића" - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине


Задужбина "Наумовић Димитрија, казанџије из Београда, жене Анке и сина Васе“ Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине


Задужбина "Рихарда Фрелиха" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине


Задужбина Љубице М. Здравковић - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине


Задужбина "Раде и Милана Вукићевића" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине


Задужбина "Драгољуба Маринковића" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине


Фондације „ Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке“ Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине


Задужбина "Влајка Калинића" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

 

Задужбина "Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине


Задужбина Веселина Лучића Београд - Наплата закупнине за станове у власништву заздужбине


Задужбина Ђоке Влајковића Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине


Министарство за пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Републичке таксе за приобаље (коришћење водног добра и накнада за испуштену воду)

Дунав осигурање ад Београд - Осигурање стана , хитне кућне поправке


ДДОР Нови Сад ад Нови Сад - Осигурање стана

 

Глобос осигурање ад Београд - Осигурање стана 

Wiener Stadtische осигурање ад Београд - Осигурање стана 


Uniqa осигурање ад Београд - Неживотно осигурање лица, осигурање стана, хитне кућне поправке


"ПКБ корпорација"  Падинска скела Београд - Наплата услуга воде и канализације и закупнине


ЈКП „Инфостан технологије“ врши наплату и за више од 100 управника стамбених заједница и сарађује са више од 240 јавних извршитеља, код којих у складу са законским прописима покреће поступак принудне наплате.

ЈКП "Инфостан технологије" делатност обавља под окриљем Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Такође, постоји и континуирана сарадња са Градским јавним правобранилаштвомПрвим основним судом у Београду и Комором јавних извршитеља у вези наплате заосталих потраживања од корисника комуналних услуга.