Учесници у СОН-у

 

 

Даваоци услуга, и услуге и производи који се наплаћују путем уплатница СОН-а

 

ЈКП "Београдске електране" Београд - Услуга производња и дистрибуције топлотне енергије за потребе грејања и испорука потрошне топле воде

 

ЈКП "Београдски водовод и канализација" Београд - Услуге производње и испоруке воде за пиће и одвођење отпадних вода, као и погонска спремност система

 

ЈП "Градско стамбено" Београд - Услуга одржавања стамбених зграда (хитне интервенције, одржавање лифтова, одржавање кровова, одржавање фасада, одржавање заједничких уређаја у стамбеним зградама), чишћење зграда и услуга наплате закупнине за станове у друштвеном и државном власништву

 

ЈКП "Градска чистоћа" Београд - Услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада

 

Бео Чиста Енергија д.о.о. - Услуга одлагања комуналног отпада

 

ЕПС Дистрибуција д.о.о . - Услуга испоруке електричне енергије за заједничку потрошњу уређаја у стамбеним зградама и гаражама и потрошња подстаница за грејање

 

"Димничар" ад Београд - Услуге чишћења и одржавања оџака

 

ЈКП "10. Октобар" Барајево - Услуга одношења и депоновања комуналног отпада и управљање и одржавање гробаља на територији општине Барајево

 

ЈП "Сурчин" Сурчин - Услуга одношења и депоновања смећа, одржавање цевастих пропуста и одржавање гробаља на територији општине Сурчин

 

Еко Гроцка д.о.о. -Услуге сакупљања комуналног отпада

 

Еко Гроцка д.о.о. -Услуга грејања

 

Секретаријат за имовинско правне послове Град Београд - Закупнина за социјалне станове у власништву Града Београда

 

Војна Пошта 2084  - Услуга производња и дистрибуције топлотне енергије за потребе грејања са подстаница у власништву војске РС

 

КОНЕ доо Београд - Услуга одржавања лифтова

 

Задужбина "Николе Спасића" Београд -Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

 

Задужбина "Наумовић Димитрија, казанџије из Београда, жене Анке и сина Васе“ Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

 

Задужбина "Рихарда Фрелиха" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

 

Задужбина Љубице М. Здравковић - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

 

Медицински факултет Универзитета у Београду  - Наплата закупнине за станове 

 

Задужбина "Драгољуба Маринковића" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

 

Фондације „ Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке“ Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

 

Задужбина "Влајка Калинића" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

 

Задужбина "Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

 

Задужбина Веселина Лучића Београд - Наплата закупнине за станове у власништву заздужбине

 

Задужбина Ђоке Влајковића Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине 

 

Министарство за пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Републичке таксе за приобаље (коришћење водног добра и накнада за испуштену воду)

 

Дунав осигурање ад Београд - Осигурање стана , хитне кућне поправке

 

ДДОР Нови Сад - Осигурање стана


Глобос осигурање ад Београд - Осигурање стана

 

Wiener Stadtische осигурање ад Београд - Осигурање стана

 

UNIQUA осигурање ад Београд - Неживотно осигурање лица, осигурање стана, хитне кућне поправке

 

"ПКБ корпорација" Падинска скела Београд - Наплата услуга воде и канализације и закупнине

 

Пан лифт д.о.о. , услуге текућег и инвестиционог одржавања лифтова

 

TRACO d.o.o. , услуге очитавања уређаја за регистровање потрошње топлотне енергије (УРП) и расподеле потрошње на основу очитаних УРП

 

Green Comfort Energy d.o.o. , услуге испоруке топлотне и расхладне енергије

 

Давид Пајић Дака д.о.о. - текуће  и инвестиционо одржавање лифта

 

Iluterm  - очитавање УРП

 

ЈКП „Инфостан технологије“ врши наплату и за више од   1700  стамбених заједница и сарађује са више од 240 јавних извршитеља , код којих у складу са законским прописима покреће поступак принудне наплате.

 

ЈКП "Инфостан технологије" делатност обавља под окриљем Секретаријата за комуналне и стамбене послове . Такође, постоји и континуирана сарадња са Градским јавним правобранилаштвом, Првим основним судом у Београду и Комором јавних извршитеља у вези наплате заосталих потраживања од корисника комуналних услуга.