Стамбене заједнице

 

Поштовани суграђани,

Предлажемо да ваша стамбена заједница искористи законско право, не и обавезу, да наплату накнада за управљање, текуће и инвестиционо одржавање стамбене зграде уговором повери ЈКП „Инфостан технологије“ и тако обезбеди ефикасно и правовремено прикупљање средстава по овом основу.

Основни показатељ успешности и ефикасности Система обједињене наплате је проценат наплате фактурисаних обавеза и задужења. Проценат наплате ових накнада у односу на доспеле обавезе, закључно са 31. 05. 2020. године је преко 92%.

На тај начин се Систем обједињене наплате комуналних услуга у Београду као оригинално технолошко и информатичко решење ЈКП „Инфостан технологије“ још једном показује не само као најефикаснији, већ и као најефективнији начин расподеле, обрачуна и наплате накнада за различите комуналне и друге услуге у колективним условима становања. Проценат наплате доспелих обавеза указује и на редовност и стабилност месечне наплате што омогућује дугорочно и краткорочно планирање активности стамбених заједница.

Много пре ступања на снагу Закона о становању и одржавању зграда (почетак 2017. године) један број стамбених заједница препознао је потребу унапређења услова живота и културе становања у колективним условима путем организованог управљања стамбеним зградама.

Објављивањем поменутог закона у Службеном гласнику Републике Србије број 104/2016 и 9/2020, наведена потреба постала је и законска обавеза, а одрживи развој становања идентификован је и као јавни интерес.

Законодавац је препознао да поступак прикупљања средстава потребних за фунционисање стамбене заједнице представља проблем чак и у условима када стамбена заједница функционише, а власници посебних делова већином прихватају и поштују одлуке органа управљања зградом. Стога је чланом 65. став 1. наведеног Закона омогућено „ да се наплата трошкова управљања и/или одржавања зграде врши уплатом на текући рачун тог лица или преко система обједињене наплате комуналних и других услуга, у случају да је јединица локалне самоуправе успоставила такав систем “.

 

Поред других предности, Систем обезбеђује и да свака накнада, чија наплата му је поверена, постаје извесно наплатива редовним или принудним путем.

Систем обједињене наплате комуналних услуга у Београду функционише од 1977. године а његов носилац је ЈКП „Инфостан технологије“. Од почетка примене Закона о становању до 31. маја 2020. године 707 стамбених заједница које обухватају 780 улаза или на други начин издвојених делова стамбених зграда (блокова гаража, локала и слично) је са ЈКП „Инфостан технологије“ склопило уговор и наплату ових услуга врши преко Система обједињене напалте комуналних услуга у Београду.

Ефикасност и друге предности наплате накнада за услуге управљања, текућег и инвестиционог одржавања зграда у оквиру Система обједињене наплате нарочито су препознали власници посебних делова и органи управљања већих стамбених заједница. Закључно са 31. мајем 2020. године наведени уговори односе се на преко 22.000 простора (станова, гаража, локала и слично).