Систем квалитета

 

 

Пословодство ЈКП "Инфостан технологије" успоставља Политику квалитета и безбедности информација као документ којим утврђује мисију, визију и стратегију за њихово остварење у области:

 

- Обједињене обраде података и наплате комуналних производа и услуга за стамбене објекте, гараже и пословне просторе у оквиру Система обједињене наплате на подручју градских општина одређених актима града Београда, општина и других учесника у СОН-у, који су одлуком или уговором наплату накнаде за извршене услуге поверили ЈКП "Инфостан технологије";
-Ажурирања и одржавања базе података корисника комуналних и других производа и услуга;
-Информисање корисника о стању обавеза, начину обрачуна и промени података;
- Обављања послова у области информационих технологијa и телекомуникација и за потребе органа Града Београда и градских општина.

 

Како бисмо унапредили своје пословање, а нашим клијентима омогућили квалитетнију услугу и поузданог партнера имплементирамо Систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 и Систем менаџмента безбедношћу информација у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 27001:2013.

 

Интегрисани систем менаџмента темељи се на начелима усредсређености и посвећености клијентима, безбедности, поверљивости, интегритету и расположивости комплетне информационе имовине ЈКП „Инфостан технологије“ и корисника услуга, оријентацији на процесе, системски приступ управљању, обезбеђењу континуитета пословања и сталног побољшања.

 

Политика се примењује на све пословне процесе у ЈКП "Инфостан технологије" повезане са документима и информацијама или њиховом обрадом.

 

Да бисмо остварили све поменуто:
- Са нашим клијентима градимо коректне односе, уважавамо њихове захтеве и примедбе, како бисмо испунили очекивања и усавршавали своје услуге;
- Бирамо  поуздане  испоручиоце,  са  којима  изграђујемо  партнерске  односе  и  међусобно поверење, узимајући у обзир захтеве за безбедност докумената и информација, као и интересе наших клијената како бисмо осигурали поверљивост, континуитет и квалитет рада;
- Одређујемо  циљеве  квалитета  и  безбедности  информација,  а  степен  њиховог остварења проверавамо и процењујемо преко процедура нашег система у одређеним временским роковима;
- Поштујемо законске и уговорне захтеве којима је уређена област нашег пословања;
- Редовно процењујемо и управљамо ризицима насталим у току процеса рада, а који се односе на имовину, информације и услуге. Оцењене ризике настојимо да доведемо на прихватљив ниво чиме стално унапређујемо Систем менаџмента безбедности информација;
- Побољшавамо  ефикасност  пословних  процеса  применом  стандардизованих  процедура  рада заснованих на савременим концептима менаџмента;
- Обучавамо своје запослене као и екстерне сараднике о захтевима безбедности информација и квалитета пружања услуге.

 

У циљу очувања безбедности информација, управљања инцидентима, управљања квалитетом и поступања у складу са захтевима стандарда, пословодство, запослени и екстерни  сарадници  су  свесни  својих  обавеза  и  одговорности  које  су  дефинисане  у  оквиру њихових описа послова или уговора и морају обезбедити све услове за апсолутну примену ове политике.