Републичке надлежности

 

flag

 

По Закону о комуналним делатностима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица.

 

Народна скупштина Републике Србије доноси законе и друге опште акте.

 

Влада Републике Србије доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона и усмерава и усклађује рад органа државне управе и врши надзор над њиховим радом, а одређује и методологију за обрачун цена, као и цене појединих комуналних услуга.

 

У оквиру Министарства трговине,туризма и телекомуникација ради Тржишна инспекција, која је, између осталих послова, надлежна и за инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују услови за обављање промета робе и вршење услуга, цене робе и услуга, квалитет услуга и заштита потрошача.

 

Од других услуга и производа које ЈКП "Инфостан технологије" наплаћује кроз СОН, у републичкој надлежности су:

 

  • Заједничку електричну енергијуиспоручује ЈП ЕПС - "ЕПС дистрибуција доо", чији је оснивач Република Србија, а за чији је рад надлежно Министарство рударства и енергетике.
  • Коришћење водног добра и накнаду за испуштену водупрописује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и средства се уплаћују у Републичка дирекција за воде.
  • Осигурање станова и осигурање лица и одржавање лифтова спада у уговорни однос корисника са одређеном фирмом, тако да је за то надлежна Тржишна инспекција (или суд, ако се проблем не реши).