Плаћање рачуна

 

 

Комуналне услуге плаћају се путем јединствене уплатнице на којој су посебно исказани месечни износи накнада наведених услуга, односно аконтација, која садржи укупан збир свих тих износа. Јединствене уплатнице за текући месец ЈКП "Инфостан технологије" доставља корисницима почетком сваког месеца. Корисници који не добију уплатницу до 15. у текућем месецу за претходни месец, у обавези су то да пријаве било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије" путем Бесплатног позивног центра 0800 011 018, e-maila или лично, где ће добити инструкције за плаћање, као и за присутуп On-line упиту стања, где могу преузети електоронску копију рачуна.

 

Уплате се врше без провизије на шалтерима ЈП Пошта Србије и већине пословних банака. Рачуни се могу платити и путем трајног налога код пословних банака.

 

Корисницима који немају неизмирене обавезе према Систему обједињене наплате, на рачуну су унапред обрачунати попуст од 5% за плаћање до рока доспећа за попустПопуст од 6% обрачунава се унапред корисницима који шест месеци користе у континуитету попуст при плаћању. Попуст од 7% обрачунава се корисницима који годину дана у континуитету користе попуст при плаћању. Град Београд преко Секретаријата за социјалну заштиту обезбеђује 10-30% субвенције за различите категорије корисника.

 

Комуналне услуге се плаћају месечно, осим топлотне енергије за загревање гаража која се плаћа само у грејној сезони. Корисник комуналних услуга који своје обавезе не плати у року доспећа (до краја текућег месеца за претходни месец), дужан је да заједно са основним задужењем плати затезну камату на износ основног задужења од дана доспећа до дана уплате, по стопи утврђеној законом. Камата ће бити евидентирана од стране ЈКП "Инфостан технологије" на уплатници за наредни месец у односу на месец на који се односи затезна камата.

 

Спорне износе комуналних накнада, односно аконтација, корисници могу да рекламирају у било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије", путем Бесплатног позивног центра 0800 011 018, поште или e-maila. Обрасци за рекламације доступни су корисницима на сајту предузећа.

 

По истеку рока за плаћање јединствене уплатнице, ЈКП "Инфостан технологије" ће на основу Закона о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011, 99/2011- др. закон 109/2013- УС, 55/2014 и 139/2014 и новог Закона о извршењу и обезбеђењу Сл.Гл. РС. Бр. 106/15 и 106/2015-аутентично тумачење) поднети предлог за извршење јавним извршитељима. Детаљна процедура описана је на страни "Принудна наплата".

 

Kорисници могу да плаћају своје рачуне и путем електронског банкарства. Предузеће корисницима омогућава једноставан приступ присутуп On-line упиту стања, где се могу преузети електоронске копије рачуна и видети пpеглед уплата.