Градске надлежности

 

 

У Граду Београду по Одлуци о одређивању комуналних делатности ("Сл. лист града Београда", бр. 2/17) у комуналне делатности спада и обједињена обрада и наплата комуналних услуга, коју је Скупштина града Београда поверила ЈКП "Инфостан технологије".

 

Скупштина града Београда доноси и одлуке о организацији и начину рада надлежних комуналних служби, органа и предузећа, као и о висини накнаде за комуналне услуге и субвенција за угрожене категорије грађана.

 

У оквиру Градске управе Града Београда за питања плаћања комуналних услуга надлежан је Секретаријат за комуналне и стамбене послове , а субвенције за плаћање обезбеђују се преко Секретаријата за социјалну заштиту .

 

У оквиру Градске управе, о комуналним системима Београда непосредно брину следећи градски секретаријати и њихови организациони делови (управе и дирекције):

 

• Секретаријат за комуналне и стамбене послове
- Управа за енергетику
- Управа за воде
• Секретаријат за имовинско-правне послове и грађевинску инспекцију
• Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
• Секретаријат за саобраћај

- Дирекција за путеве
- Дирекција за јавни превоз

• Секретаријат за инспекцијске послове
• Комунална полиција

 

За помоћ грађанима у комуникацији са комуналним предузећима постоји и Служба за комуникације и координацију односа са грађанима ("Бео-ком сервис").

 

За обављање комуналних послова на територији 10 централних градских општина, Град Београд основао је јавна комунална предузећа (ЈКП) и јавна предузећа (ЈП) , а у ободним градским општинама делују самостална јавна и јавна комунална предузећа. Град Београд је поједине комуналне послове поверио и предузећима за које је надлежна Република Србија.

 

За обављање појединих комуналних делатности Скупштина града Београда је, између осталих, основала и следећа јавна и јавна комунална предузећа :

 

 • ЈКП "Београдски водовод и канализација"
 • ЈКП "Београдске електране"
 • ЈКП "Зеленило Београд"
 • ЈКП "Градска чистоћа"
 • ЈКП "Јавно осветљење"
 • ЈКП "Инфостан технологије"
 • ЈП "Градско стамбено"

 

Поред ових, Скупштина града Београда је предузећу ''Димничар'' АД поверила димничарску делатност.

 

Надзор над комуналним делатностима и поштовањем комуналног реда на нивоу Града Београда обављају надлежне градске инспекције и Комунална полиција.

 

Градске инспекцијске службе су:

 

 • Комунална инспекција
 • Саобраћајна инспекција
 • Инспекција за заштиту животне средине
 • Грађевинска инспекција
 • Урбанистичка инспекција

 

Постоје и комуналне и грађевинске инспекције градских општина.

 

У оквиру Секретаријата за инспекцијске послове , у Сектору за комунални инспекцијски надзор, обављају се следећи послови:

 

а) Првостепени комунални инспекцијски надзор

 

Комуналне инспекције градских општина врше у првом степену све послове инспекцијског надзора. Изузетно од тога, Градска комунална инспекција обавља контролу стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећа које је Град Београд основао или предузећа којима је поверено вршење комуналне делатности у областима:

 

 • пречишћавања и дистрибуције воде
 • пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода
 • производње и снабдевања паром и топлом водом
 • уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина
 • уређења и одржавања гробаља и сахрањивања
 • одржавања објеката и инсталација јавне расвете
 • одржавање споменика и скулптуралних дела

 

б) Другостепени комунални инспекцијски надзор

 • Непосредан надзор над радом комуналних инспекција градских општина
 • Преузимање послова из надлежности општинских комуналних инспекција ако их ти органи не врше (комунална хигијена, опште уређење Града, постављање привремених објеката, одржавање чистоће јавних површина, одржавање градских пијаца и пружања услуга на њима, вршење димничарских услуга, одржавање јавних простора за паркирање, поштовање радног времена, оглашавање на отвореном простору на територији Града Београда)
 • Организовање заједничких акција са комуналним инспекцијама градских општина

 

Послови Комуналне полиције су, између осталих, непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушавања, односно успостављањем нарушеног комуналног реда. То практично значи да се баве само решавањем инцидентних ситуација.