Документација потребна за закључење Уговора

 

ЈКП "Инфостан технологије" сходно члану 65. новог Закона о становању и одржавању зграда ("Сл.гласник РС" бр. 104/16 и 9/2020 – др.закон) обавештава Скупштине стамбених заједница, професионалне управнике и организаторе професионалног управљања да могу да закључе Уговор о улиставању трошкова управљања и одржавања зграде,чији је предмет пренос наплаћених трошкова управљања и одржавања преко Система обједињене наплате односно рачуна ЈКП Инфостан технологије.

Наше Предузеће ће свима који закључе наведени Уговор пружити могућност да преко рачуна ЈКП Инфостан технологије наплаћују:

  • Трошкове управљања
  • Трошкове текућег одржавања
  • Трошкове инвестиционог одржавања

Скупштине стамбених заједница, професионални управници стамбених заједница, правна лица, као и принудна управа именована од стране јединице локалне самоуправе који су заинтересовани за наплаћивање својих трошкова путем уплатница обједињене наплате, треба да доставе следећу документацију:

 

1. Управник – физичко лице:

- Попуњен образац Захтева 

- Одлуку Стамбене заједнице потписану и оверену од стране управника у складу са законом којим се уређује овера потписа којом је стамбена заједница одлучила  да се наплата трошкова управљања и/или одржавања стамбене заједнице наплаћује преко рачуна ЈКП Инфостан технологије. Уједно, наведеном одлуком је потребно да се пропише да Стамбена заједница овлашћује управника да закључи Уговор о улиставању трошкова управљања и одржавања са ЈКП Инфостан технологије,

- Извод из записника који садржи текст одлуке, којом је одлучено да се трошкови управљања и/или одржавања зграде стамбене заједнице наплаћују преко рачуна ЈКП Инфостан технологије, у складу са чланом 64. Закона о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС бр. 104/2016 и 9/2020. – др закон).

- Евиденцију власника посебних делова стамбене зграде сачињену и оверену печатом од стране управника стамбене заједнице у складу са чланом 50. став 1. тачка 6) Закона о становању и одржавању зграда.

 

2. Професионални управник – редовна управа:

- Попуњен образац Захтева 

- Одлуку Стамбене заједнице потписану и оверену од стране управника у складу са Законом којим се уређује овера потписа којом је стамбена зајдница одлучила  да се наплата трошкова управљања и/или одржавања стамбене заједнице наплаћује преко рачуна ЈКП Инфостан технологије. Уједно, наведеном одлуком је потребно да се пропише да Стамбена заједница овлашћује управника да закључи Уговор о улиставању трошкова управљања и одржавања са ЈКП Инфостан технологије;

- Извод из записника који садржи текст одлуке, којом је одлучено да се трошкови управљања и/или одржавања зграде стамбене заједнице наплаћују преко рачуна ЈКП Инфостан технологије, у складу са чланом 64. Закона о становању и одржавању зграда.

- Евиденцију власника посебних делова стамбене зграде сачињену од стране управника стамбене заједнице и оверену печатом у складу са чланом 50. став 1. тачка 6) Закона о становању и одржавању зграда.

 

3. Професионални управник – принудна управа:

- Попуњен образац Захтева

- Одлуку Стамбене заједнице потписану и оверену од стране управника у складу са Законом којим се уређује овера потписа којом је стамбена зајдница одлучила  да се наплата трошкова управљања и/или одржавања стамбене заједнице наплаћује преко рачуна ЈКП Инфостан технологије. Уједно, наведеном одлуком је потребно да се пропише да Стамбена заједница овлашћује управника да закључи Уговор о улиставању трошкова управљања и одржавања са ЈКП Инфостан технологије,

- Извод из записника који садржи текст одлуке, којом је одлучено да се трошкови управљања и/или одржавања зграде стамбене заједнице наплаћују преко рачуна ЈКП Инфостан технологије, у складу са чланом 64. Закона о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС бр. 104/2016 и 9/2020. – др закон).

- Евиденцију власника посебних делова стамбене зграде сачињену од стране управника стамбене заједнице у складу са чланом 50. став 1. тачка 6) Закона о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС бр. 104/2016 и 9/2020. – др закон)

- Сагласност или потврда јединице локалне самоуправе  на чијој територији се налази стамбена зграда, којим је дата сагласност на одлуку принудног управника трошковима управљања и одржавања стамбене зграде стамбене заједнице 

- Решење градске општине града Београда на чијој територији се налази стамбена зграда, којим је стамбеној заједници уведена принудна управа и именован професионални управник.

 

4. Закључивање Анекса Уговора (Анекс је потребно потписати уколико се услуге додају/укидају):

 

- Попуњен образац Захтева

- Одлуку Стамбене заједнице потписану и оверену од стране управника у складу са Законом којим се уређује овера.Уједно, наведеном одлуком је потребно да се пропише да Стамбена заједница овлашћује управника да закључи Анекс Уговора о улиставању трошкова управљања и одржавања са ЈКП Инфостан технологије,

- Извод из записника који садржи текст одлуке, којом је одлучено да се трошкови управљања и/или одржавања зграде стамбене заједнице наплаћују преко рачуна ЈКП Инфостан технологије, у складу са чланом 64. Закона о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС бр. 104/2016 и 9/2020. – др закон).

Анекс је потребно израдити и уколико је дошло до промене текућег рачуна.

- Потребно је доставити Изјаву/обавештење скупштине стамбене заједнице да је дошло до промене текућег рачуна.

 

5. Промен а броја текућег рачуна стамбене заједнице (не закључује се Анекс Уговора):

 

Анекс уговора се не закључује уколико је дошло до промене текућег рачуна стамбене заједнице.

Потребно је доставити Изјаву/обавештење скупштине стамбене заједнице да је дошло до промене текућег рачуна у року од 8 дана од датума промене броја рачуна, уз услов да је промена претходно регистрована на сајту Народне Банке Србије.

 

6. Промене цена постојећег Уговора (не закључује се Анекс Уговора):

 

- Попуњен образац Захтева

- Одлуку Стамбене заједнице потписану и оверену од стране управника у складу са Законом којим се уређује овера.

- Извод из записника који садржи текст одлуке, којом је одлучено да се трошкови управљања и/или одржавања зграде стамбене заједнице наплаћују преко рачуна ЈКП Инфостан технологије, у складу са чланом 64. Закона о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС бр. 104/2016 и 9/2020. – др закон).

 

7. Раскид Уговора:

 

- Попуњен образац Захтева

- Одлуку Стамбене заједнице потписану и оверену од стране управника у складу са Законом којим се уређује овера потписа којим је стамбена заједница одлучила да се Уговор раскине.

- Извод из записника који садржи текст одлуке, којом је одлучено да се Уговор раскине.

 

 

Подношењем Захтева Стамбена заједница се саглашава, да се у наплата накнаде за управљање и/или одржавање зграде врши само од власника посебних делова зграде који су евидентирани као корисници услуга Система обједињене наплате. По пријему Захтева и документације управници ће бити обавештени о термину закључења Уговора о улиставању трошкова управљања и одржавања зграде (или Анекса Уговора).

Мандат управника почиње, односно престаје даном доношења Одлуке о избору/разрешењу, уколико Одлуком није другачије дефинисано.

Мандат принудног управника почиње даном доношења Решења градске општине Града Београда на чијој територији се налази стамбена зграда, којим је стамбеној заједници уведена принудна управа и именован професионални управник. 

 

- Документацију можете доставити лично на било коју експозитуру ЈКП Инфостан технологије или послати поштом у седиште Предузећа, Данијелова 33, Београд.

Овде можете преузети обрасце Захтева, као и изглед документације:

- ОБ-СН-З-00 ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА 

- Пример Одлуке стамбене заједнице

- Пример Извода из записника

- Пример Евиденције о власницима посебних делова зграде

 

Више информација о Закону о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС бр. 104/2016 и 9/2020. – др закон) и оснивању Скупштине стамбене заједнице можете прочитати на нашем сајту у делу " Скупштина стамбене заједнице ".

 

Често постављана питања и одговори