Честа питања и одговори

 

 

Како можемо да извршимо рекламацију?

 

Рекламацију на спорне износе комуналних услуга и накнада корисници могу да уложе у било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије", путем Бесплатног позивног центра 0800 011 018, поште или е-маила. Рекламације се могу уложити и директно у комуналним предузећима која своје услуге испоручују. О оправданости рекламације одлучују искључиво даваоци комунаних услуга.


Због чега смо добили веће рачуне за воду?

 

Уколико је рачун за воду увећан, то значи да је дошло до повећане потрошње, на основу параметара које нам ЈКП „Београдски водовод и канализација“ доставља на месечном нивоу. Уколико ЈКП „Београдски водовод и канализација“ уложену рекламацију уважи, послаћемо корисницима рачун са коригованим износом задужења за воду. Рекламације на утрошену воду могу се уложити у било којој експозитури нашег предузећа или директно у ЈКП „Београдски водовод и канализација“.


Како можемо да платимо дугове који су утужени?

 

Сви грађани који имају дугове по правоснажним пресудама суда и окончаним парницама и по донетим Закључцма о извршењу код јавних извршитеља, са урачунатим каматама и трошковима, требало би да се обрате било којој експозитури или Служби за принудну наплату у Данијеловој 33, где ће добити уплатницу са којом ће моћи да измире дуговања, као и путем е-mail-а prinudnanaplata@infostan.rs.

 

Да ли можемо заостале дугове да платимо на рате?

 

Корисници комуналних услуга у периоду од 1. новембра до 31. марта 2020. године могу по веома повољним условима да закључе репрограм дуга за неизмирене комуналне услуге. Градско веће града Београда донело је Закључак који омогућава репрограм дуга за физичка лица која су утужена код надлежних судова и јавних извршитеља, за које су донесене правоснажне пресуде и решења о извршењу, поступке који су у току пред надлежним судовима, кориснике који дугују више од три месеца, а за које није покренут поступак принудне наплате, као и за дужнике који су у претходним годинама приступили репрограму дуга, а нису поштовали динамику отплате.  Свим корисницима који репрограмирају дуг отписује се целокупна камата у случају испуњења уговорних одредби, при чему могу да одаберу жељени модел отплате преосталог дуга, и то: плаћањем дуга у целости отписује се 15% преосталог главног дуга, за плаћање дуга на 3 месечне рате отписује се 12% преосталог дуга, за 6 рата отписује се 10% преосталог дуга, док се за 12 рата отписује 5% преосталог дуга. Током примене и поштовања услова репрограма обрачун камате мирује, а потписници су у обавези да плаћају текуће обавезе поред рате за репрограмирани дуг. Сви заинтересовани за репрограм дуга могу да дођу у било коју експозитуру или седиште предузећа сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, где ће на лицу места добити предлог Уговора о признању дуга. Сви потписници Уговора дужни су да овере потпис код јавних бележника и доставе га ЈКП „Инфостан технологије“, о чему ће предузеће благовремено обавештавати надлежне судове и јавне извршитеље. Корисници ће након потписивања и овере добити комплетан план отплате са роковима доспећа уговорених рата. У случају неплаћања две узастопне рате целокупна дуговања према ЈКП „Инфостан технологије“ доспевају на наплату одмах.

 

 

Да ли редовне платише имају неке додатне попусте?

 

Редовне платише могу остварити попусте у износу од 5%, 6%, 7%. ЈКП "Инфостан технологије" корисницима који немају неизмирене обавезе, на рачуну унапред обрачунава попуст од 5% и/или субвенцију . Попуст од 6% обрачунава се унапред корисницима који шест месеци користе у континуитету попуст при плћању. Попуст од 7% обрачунава се корисницима који годину дана у континуитету користе попуст при плаћању. Умањене рачуне потребно је платити до назначеног датума доспећа за попуст.
Рачун обједињене наплате плаћа се без провизије у ЈП Пошта Србије и великом броју пословних банака. У сарадњи са бројним установама редовне платише могу остварити посебне попусте и погодности, које могу да остваре са последњим рачуном на коме је назначено „Захваљујемо што редовно измирујете своје обавезе“. Све информације о додатним погодностима и бенефицијама за редовне платише налазе се на страни " Кутак за редовне платише ".

 

Где можемо да добијемо позиве на број, како бисмо измирили заостале рачуне?

 

Позиве на број за уплату заосталих дуговања можете да добијете позивом Бесплатног позивног центра 0800 011 018, у било којој експозитури или седишту ЈКП „Инфостан технологије“ или путем е-маил-а и поште.

 

Како можемо да променимо број чланова домаћинства?

 

Да бисте променили број чланова домаћинства неопходно је да нам доставите оверену потврду издату од Управника стамбене заједнице о броју чланова домаћинства.

 

Да ли можемо да бацимо рачуне уколико не дугујемо ништа?

 

Сви корисници који немају никаквих дуговања могу доћи у било коју експозитуру или седиште ЈКП „Инфостан технологије“ где ће добити оверену потврду да су измирили све обавезе. ЈКП "Инфостан технологије" корисницима на рачуну сваког месеца шаље прецизно стање свих текућих и тужених дуговања.

 

Ко одређује цене?

 

Цену комуналних услуга и накнада одређује давалац комуналне услуге- предузеће које испоручује своју услугу корисницима и Скупштина града Београда, која даје сагласност на промену цене. ЈКП "Инфостан технологије" не одређује цену ни једне од услуга у СОН-у.

 

Који је рок за уплату?

 

Рок за уплату је наведен на самој уплатници - то је датум доспећа. Рок за плаћање рачуна је крај текућег месеца. По истеку тог рока ЈКП "Инфостан технологије" је у обавези да зарачунава затезну камату, а у случају покретања поступка принудне наплате преко јавих извршитеља наплаћују се и додатни трошкови предујма.

 

Како се врши обрачун?

 

Износи који се плаћају за комуналне услуге обрачунавају се на неколико начина.

 

 

Множењем износа површине простора са ценом по квадратном метру обрачунава се:

 • Накнада за изношење смећа -Цена за стамбени простор и гараже је иста, док је за пословни простор увећана од зависности од делатности која се у њему обавља.
 • Накнада за грејање -Накнада за грејање се плаћа сваког месеца, током целе године, за стамбени простор, а за гараже се плаћа само у току грејне сезоне која траје од 15. октобра до 15. априла. У зградама које имају заједнички простор у оквиру зграде (вешернице, заједничке просторије и сл.) које се греју, накнада се увећава сразмерно односу површине заједничког простора и укупне површине станова у згради.
 • Накнада за димничарске услуге -Обрачунава се моножењем површине простора са важећом ценом.
 • Накнада за одржавање стамбених зграда -За станове у приватној својини, а за друштвене садржана је у закупнини. Уколико на свом рачуну пронађете неку од следећих ставки, ваша зграда има одређени уговорни однос са ЈП "Градско стамбено":

- Одржавање зграде са лифтом -одржавање заједничких делова зграде и одржавање лифта;
- Одржавање зграде без лифта -одржавање заједничких делова зграде без лифта, зато што зграда нема лифт или зато што његово одржавање није поверено ЈП "Градско стамбено";
- Чишћење зграде -услуге чишћења заједничких делова зграде;
- Одржавање по посебном уговору -закључен посебан Уговор о извођењу радова који по свом обиму или врсти нису обухваћени основним уговором.

Накнада се наплаћује само станарима који живе у зградама које имају склопљен Уговор са ЈП "Градско стамбено" о одржавању. Обрачунава се множењем површине простора са тренутно важећом ценом.
Пословни простор који се налази у зградама које имају склопљен Уговор о одржавању плаћају ову накнаду увећано (цена за стамбени простор се множи коефицијентом који не може бити већи од 4).
Станови у којима је регистрована делатност ове накнаде плаћају увећано, цена која важи за стамбени простор се множи коефицијентом 2.

 • Чишћење зграде -Да би се наплаћивала ова услуга потребан је посебан уговор између Скупштине стамбене заједнице и ЈП "Градско стамбено", јер чишћење није обухваћено уговором о одржавању. Наплата се врши по стамбеној јединици.
 • Накнада по основу осигурања -Зарачунава се корисницима који добровољно одлучили да осигурају своју имовину.

Остале услуге се обрачунавају:

 • Закупнина станова -Производ површине стана и броја бодова који представљају укупан квалитет стана помножи се са коефицијентом који шестомесечно усклађује надлежни републички орган.
 • Коришћење водног добра и Накнада за испуштену воду -Обрачунава се као производ утрошене хладне воде по м3 и цене у динарима по м3.
 • Накнада за воду и топлу воду -Обрачунава се тако што се потрошња изражена у м3 помножи са ценом у динарима по м3, па се тако добијен износ подели према критеријуму који утврди Скупштина стамбене заједнице.
 • Погонска спремност система - накнадa која се наплаћује у фиксном износу за одржавање и испирање дистрибутивног система водоводне мреже коју утврђује јавно комунално предузеће које врши пречишћавање и дистрибуцију воде уз сагласност Оснивача.
 • Накнада за заједничку електричну енергију -Обрачунава се тако што се укупна потрошња на мерном инструменту, струјомеру, за одређеног потрошача, степенишно светло, лифт или подстаницу, помножи са ценом у динарима по кВх и тако добијен износ подели према критеријуму који утврди Скупштина стамбене заједнице. Критеријум расподеле може бити број чланова домаћинства или површина простора који се користи. Код укључења нових објеката – зграда расподела заједничких трошкова се врши по м2 простора, а по формирању Скупштине стамбене заједнице може се донети одлука о промени начина обрачуна.

 

Како да пријавимо промену података?

 

Подношењем доказа о власништву (Уговор о купопродаји, Оставинско решење, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању) или праву на коришћење одређеног простора непосредно ЈКП "Инфостан технологије" ови подаци су одмах промењени за све услуге у систему. Исто се односи на податке о броју чланова домаћинства, при чему ову промену мора да потврди и Управник стамбене заједнице. Захтев за промену података који се тичу одређене услуге (нпр. површине за грејање) можете поднети непосредно даваоцу услуге или преко ЈКП "Инфостан технологије".

 

Које поправке у стану врши ЈКП "Инфостан технологије"?

 

ЈКП "Инфостан технологије не ради поправке већ искључиво врши обрачун и наплату комуналних услуга и накнада. Поправке врше даваоци услуга, свако у свом домену.
Ко и како врши очитавање потрошње испоручене топлотне енергије?
ЈКП "Београдске електране" у периоду од 1. до 5. дана у месецу очитавају укупно испоручену топлотну енергију преко мерног уређаја уграђеног у топлотно-предајну станицу, сходно члановима 47. и 48. "Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду" ("Сл. лист града Београда", бр. 43/2007). ЈКП "Београдске електране" очитавају потрошњу на примару, односно укупну испоручену топлотну енергију прикљученим објектима, што представља основ за расподелу потрошње унутар објекта.

 

Ко и на основу чега врши расподелу топлотне енергије потрошене на нивоу објекта? Како је могуће вршити проверу очитавања инсталисаних уређаја за расподелу?

 

У новоизграђеним објектима прикљученим на систем даљинског грејања инвеститори су ангажовали фирме (назив фирме и контакт телефон се налазе на полеђини рачуна ЈКП "Инфостан технологије"), које у периоду од две године (од дана увођења у систем редовне испоруке топлотне енергије) врше расподелу потрошње на основу редовног месечног очитавања уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње. У циљу наставка наплате (после истека гарантног периода, тј. две године) испоручене топлотне енергије према очитаним и расподељеним вредностима неопходно је формирати Скупштину стамбене заједнице, која ће по истеку две године склопити уговор о наставку услуге очитавања и расподеле. Уколико се након истека две године не формира Скупштина стамбене заједнице или се не склопи уговор са фирмом о расподели очитаних вредности, наплата испоручене топлотне енергије на основу очитаних вредности мерила у предајној станици вршиће се сразмерно учешћу загреване површине предметног простора у укупној загреваној површини објеката прикључених на предајну станицу (чиме се губи могућност управљања поједниначном поторшњом према личним потребама и плаћање у складу са тим). Очитавање и расподелу потрошње (једном месечно и приликом промене цена) на основу очитаних стања на уређајима за регистровање сопствене појединачне потрошње врши предузеће које је са инвеститором објекта потписало споразум о очитавању и расподели топлотне енергије. Расподела потрошње се врши према процентуалном учешћу показивања уређаја за расподелу потрошње (УРП), према укупном очитавању свих уређаја за расподелу у објектима који су повезани на подстаницу. Проверу очитавања УРП-а, серијских бројева уређаја, везе серијских бројева и предметних простора (станова и локала), као и упутство за очитавање на самим УРП-овима може се добити у фирми која врши расподелу потрошње. Потребно је да Скупштина стамбене заједнице контактира фирму која врши расподелу и да фирма достави извештај на основу кога се може видети како се дошло до расподељене потрошње приказане на полеђини рачуна ЈКП "Инфостан технологије".

 

Шта представља ставка "грејање - инсталисана снага", како је одређена и како се наплаћује?

 

Инсталисана снага је инсталисани капацитет грејних тела и одређена је пројектном документацијом коју је поднео инвеститор и на основу које је закључен уговор о закупу капацитета у постројењима испоручиоца топлотне енергије. Цена за инсталисану снагу је одређена на годишњем нивоу (на признаници ЈКП "Инфостан технологије" приказано као ставка: "грејање - инсталисана снага"), која се за прву грејну сезону обрачунава за период од 6 месеци, а по истеку текуће грејне сезоне (текућег обрачунског периода) наплаћује се 12 месеци. Обзиром да ЈКП "Инфостан технологије" годишњу цену своди на грејни дан, у уплатницама се јавља разлика у јединичној цени за сваки месец која услед наведеног начина обрачуна зависи од броја дана у месецу. Из наведеног следи да јединична цена није иста у месецима који имају различит број дана (нпр. јануар и фебруар).


Ко врши обрачун расподељене топлотне енергије и како се врши корекција рачуна?

 

Обрачун расподељене топлотне енергије и инсталисане снаге, израду и испоставу месечних рачуна у име ЈКП "Београдске електране" врши ЈКП "Инфостан технологије". Рекламација на расподелу утрошене топлотне енергије подноси се фирми ангажованој за вршење услуге очитавања и расподеле. Рекламација на очитавање примарног мерила подносе се испоручиоцу топлотне енергије ЈКП "Београдске електране". Рекламација на обрачун подносе се у ЈКП "Инфостан технологије". Корекција рачуна могућа је тек након констатовања грешке у очитавању или расподели, након чега би иста била исправљена и изведена нова расподела потрошње.

 

Да ли на уплатници потрошња топлотне енергије одговара месецу за који је издат рачун?

 

Не, имајући у виду да ЈКП "Београдске електране" у периоду од 1. до 5. дана у месецу очитавају укупно испоручену топлотну енергију преко мерног уређајаја уграђеног у топлотно-предајну станицу. Очитава се потрошња из претходног месеца. Очитане вредности испоручене топлотне енергије се достављају предузећу које је врши очитавање УРП и расподелу потрошње. Након расподеле утрошене топлотне енергије предузеће задужено за објекат, доставља расподељене вредности ЈКП "Београдске електране", које након провере усклађености достављене и расподељене потрошње податке прослеђује у ЈКП "Инфостан технологије" ради израде и испоруке рачуна. Обзиром да "Инфостан технологије" израђује рачуне за текући месец након 20. у месецу, није могуће на уплатницама исказивати потрошњу за текући месец (обзиром да исти није завршен). Овај процес има за последицу да се потрошња (ставке "грејање" и "инсталисана снага") топлотне енергије на рачуну односи на претходни месец у односу на месец наведен у рачуну, па се на пример на уплатници за јануар 2019. налази се потрошња из децембра 2018.

 

Како раде термостатски вентили, зашто када се подеси на неки подеок радијатор ради, а на неком уопште не ради?

 

На термостатским вентилима нумерисани су бројеви који означавају ниво температуре ваздуха у просторији. Дефинисање подеока и температуре ваздуха се разликује зависно од произвођача вентила. Уколико је, нпр. на положају 3 радијатор хладан, то значи да је достигнута предефинисана температура ваздуха у просторији и уколико иста падне испод дате вредности, термостатски вентил сам пропусти извесну количину топле воде, до тренутка док се не постигне задата температура ваздуха у просторији.
Зашто је већа потрошња топлотне енергије у односу на потрошњу из претходног месеца, иако је била подешена иста температура на термостатским вентилима?
Уколико су термостатски вентили били на истим положајима током два узастопна месеца на истим положајима, а да се ниво расподељене топлотне енергије разликује за наведене месеце, треба имати у виду да је за објеке испоручена различита количина топлоте у различитим месецима, а све у складу са временским условима у том периоду. У периоду када су биле ниже спољне темпреатуре, да би се у објектима одржавала прописана температура испоручено је више енергије.

 

Чија је обавеза одржавања грејних инсталација након увођења зграде у Систем обједињене наплате?

 

У периоду гарантног рока, који траје две године од дана увођења зграде у Систем обједињене наплате, одржавање, прогрејаност и исправан рад грејних инсталација је обавеза инвеститора, односно извођача радова. У наведеном периоду обавеза инвеститора је да успостави исправан рад грејних инсталација и прогрејаност целокупног објекта.

 

Да ли промене на грејним инсталацијама у суседним становима, на пример измене броја грејних тела, могу да утичу на износ рачуна у околним становима?

 

Измене на инсталацијама и грејним телима нису дозвољене без писаног одобрења испоручиоца топлотне енергије. Свака промена на грејним телима у виду промене броја ребара на грејним телима одражава се на потрошњу у становима у којима је извршена промена, а не на околне станове.
Због чега нам је на рачуну исказан дуг, када смо платили све обавезе?

 

Сваког 20. дана у месецу ЈКП „Инфостан технологије“ ради пресек стања, након чега се формира рачун. Уколико до дана пресека нисте извршили уплату претходног рачуна, вама се на рачуну појављује дуг за неплаћене обавезе. Уколико платите рачун после пресека, нема разлога да бринете јер се те уплате регуларно прокњижавају, а на наредном рачуну се не исказује никакав дуг.

 

Због чега не можемо да приступимо "Он лине упиту стања на рачуну"?

 

За приступ "ON-LINE   упиту стања на рачуну" потребно је да укуцате корисничко име и лозинку. Укулико нисте регистровани за упит, потребно је попуните он-лине Захтев за креирање приватног корисничког налога за физичко/правно лице. Лозинка за прву пријаву и активацију налога биће испоручена на е-маил адресу, унету у захтев. По добијању лозинке за прву пријаву, можете сами да креирате своју лозинку, на основу које ће приступ упиту стања бити омогућен.
Корисници сваку неправилност или другу примедбу и рекламацију у погледу ON-LINE упита стања могу да пријаве телефоном преко Кол центра или на е-маил адресу upitstanja@infostan.rs .

 

Унос нових података о рачунима у "Он лине упит стања на рачуну" се обавља након формирања и комплетне штампе и дистрибуције уплатница, када се заврше све промене и процеси који су неопходни. Електронске копије рачуна су доступне корисницима у право време, како би плаћајући њима могли да искористе попуст и субвенцију при плаћању.