Обавештење о промени коефицијента

Објављено: Март 31, 2021

Обавештење о промени коефицијента

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) одређен је обрачун висине месечне закупнине за станове у својини задужбина. 


Чланом 52. наведеног Закона одређено је да се закупнина утврђује у зависности од површине стана, квалитета стана и зграде у којој се налази стан, а изражава се бројем бодова за квалитет стана и зграде, површине стана и коефицијента.


Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дана 03.03.2021. године утврдило је нови коефицијент за утврђивање закупнине за станове у својини грађана, задужбина и фондација који износи 0,27185 и примењује се приликом  шестомесечног обрачунског периода јануар–јун 2021.године.