Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Плаћање рачуна

Комуналне услуге и производи плаћају се путем јединствене уплатнице на којој су посебно исказани месечни износи накнада ових услуга, односно аконтација и која садржи укупан збир свих тих износа. Јединствене уплатнице за текући месец ЈКП "Инфостан технологије" доставља корисницима месечно, и то најкасније до краја тог месеца. Корисници који не добију уплатницу до 15. у текућем месецу за претходни месец, дужни су да на шалтерима ЈКП "Инфостан технологије" затраже и бесплатно добију копију уплатнице.

Уплате се врше без провизије на шалтерима пошта и већине пословних банака. Рачуне можете да платите и путем трајног налога код појединих пословних банака.

Корисницима који немају неизмирене обавезе према Систему обједињене наплате, на рачуну су унапред обрачунати попуст од 5% за плаћање до рока доспећа за попуст и/или субвенција. Попуст од 6% обрачунава се унапред корисницима који шест месеци користе у континуитету попуст при плаћању. Попуст од 7% обрачунава се корисницима који годину дана у континуитету користе попуст при плаћању.

Комуналне услуге и производи плаћају се месечно, осим топлотне енергије за загревање гаража која се плаћа само у грејној сезони. Корисник комуналних услуга и производа који своје обавезе не плати у року доспећа (до краја текућег месеца за претходни месец), дужан је да заједно са основним задужењем плати затезну камату на износ основног задужења од дана доспећа до дана уплате, по стопи утврђеној законом. Камата ће бити евидентирана од стране ЈКП "Инфостан технологије" на уплатници за наредни месец у односу на месец на који се односи затезна камата.

Спорне износе комуналних накнада, односно аконтација, корисници могу да рекламирају у било којој експозитури ЈКП "Инфостан технологије".

По истеку рока за плаћање јединствене уплатнице, ЈКП "Инфостан технологије" ће на основу Закона о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011, 99/2011- др. закон 109/2013- УС, 55/2014 и 139/2014 и новог Закона о извршењу и обезбеђењу Сл.Гл. РС. Бр. 106/15 и 106/2015-аутентично тумачење) поднети предлог за извршење јавним извршитељима. Детаљна процедура описана је на страни "Принудна наплата".

Kорисници могу да плаћају своје комуналне рачуне и путем електронског банкарства