Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Обавештење ЈКП "Београдске електране" о наплати грејања према потрошњи

16. 10. 2017.

Поштовани суграђани,

Обавештавамо Вас да се наплата испоручене топлотне енергије за Ваш објекат врши на основу очитаних вредности потрошене топлотне енергије на мерном уређају у предајној станици, расподељене према очитавању уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње.

ЈКП "Београдске електране“, у периоду од 01.-05. дана у месецу очитавају укупно испоручену топлотну енергију преко мерног уређаја уграђеног у топлотно предајну станицу, сходно члановима 47. и 48. "Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду" ("Сл. лист града Београда", бр. 43/2007, 2/2011, 29/2014 и 19/2017 од 24.12.2007. г.).

Инвеститор Вашег објекта је ангажовао фирму за испоруку, уградњу и одржавање уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње (УРП) и расподелу потрошене топлотне енергије у Вашем објекту у периоду од две године (од дана увођења у систем редовне испоруке топлотне енергије). Ангажована фирма  врши расподелу потрошње на основу редовног месечног очитавања уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње даљинским путем. У циљу наставка наплате испоручене топлотне енергије према очитаним и расподељеним вредностима неопходно је формирати Орган управљања објeктом, односно Скупштину станара која ће по истеку две године склопити Уговор о наставку услуге очитавања и расподеле. Уговор о очитавању и расподели топлотне енергије склапа се на основу Елабората о расподели потрошње, по коме се дефинише начин утврђивања и расподеле потрошње топлотне енергије у заједничкој цевној мрежи кућне грејне инсталације и потрошње топлотне енергије за загревање заједничких просторија, која се расподељује свим просторима у објекту (прикљученим и искљученим). 

Уколико се након истека две године не формира Скупштина станара или се не склопи уговор са фирмом о расподели очитаних вредности, наплата испоручене топлотне енергије на основу очитаних вредности мерила у предајној станици вршиће се сразмерно учешћу загреване површине предметног простора у укупној загреваној површини објеката прикључених на предајну станицу, а у складу са чланом 11.

У објектима са уграђеним уређајима за регистровање сопствене појединачне потрошње, расподела трошкова топлотне енергије врши се према стањима очитаним на уређајима за регистровање сопствене, појединачне потрошње, све према члану 49. "Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду" ("Сл. лист града Београда", бр. 43/2007, 2/2011, 29/2014 и 19/2017 од 24.12.2007. г.) и члановима 12. и 13. "Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда" ("Сл. лист града Београда", бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 од 23.9.2003. г.). На основу наведеног расподела трошкова топлотне енергије врши се према стањима очитаним на уређајима за регистровање сопствене, појединачне потрошње, све према члану 49. "Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду" ("Сл. лист града Београда", бр. 43/2007, 2/2011, 29/2014 и 19/2017 од 24.12.2007. г.) и члановима 12. и 13. "Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда" ("Сл. лист града Београда", бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 од 23.9.2003. г.).

Испоручена топлотна енергија, измерена и расподељена на горе наведени начин, наплаћује се сходно Решењу о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама ценовника услуга ЈКП "Београдске електране" године по цени (са обрачунатим ПДВ-ом од 10%) од:

3564,74 дин/kW, годишње за инсталисану снагу (на признаници ЈКП "Инфостан технологије" приказано као ставка: инсталисана снага), која се за прву грејну сезону обрачунава за период од 6 месеци, а по истеку текуће грејне сезоне (текућег обрачунског периода) наплаћује се 12 месеци.
– 7,57 дин/kWh за утрошену енергију за стамбени простор (на признаници ЈКП "Инфостан технологије" приказано као ставка: грејање), која се наплаћује 6 месеци (у периоду грејне сезоне).

За објекте који су у систему наплате према паушалу-загреваној површини, наплата услуге испоруке топлотне енергије се врши према цени (са обрачунатим ПДВ-ом) од 1432,71 дин/м2, годишње (на признаници ЈКП "Инфостан технологије" приказано као ставка: грејање), која се за прву грејну сезону обрачунава за период од 6 месеци а по истеку текуће грејне сезоне (текућег обрачунског периода) наплаћује се 12 месеци.

Уградњу, очитавање и услугу расподеле потрошње на основу очитаних стања уређаја за регистровање сопствене, појединачне потрошње врше предузећа:

"Technomer" d.o.o., Тетовска 54, 11000, Београд, тел.655-77-08"Brunata" d.o.o., Дебарска 28, 11000, Београд, тел.715-01-80 "Rarex company" d.o.o., Бранка Пешића  11, 11080, Земун, тел.316-50-61"Tebel" d.o.o., Веле Нигринове 1, 11000, Београд, тел.283-52-75"Topeko" d.o.o., Радомира Рељића 2, 11070, Нови Београд, тел.756-21-22"Traco" d.o.o., Љубе Давидовића 55/6, 11000, Београд, тел.304-77-32"Metaling-plus" d.o.o., Пиранделова 16, 11000, Београд, тел.288-77-53„ILU term“ d.o.o., Душана Радовића 20/5, 11000, Београд, тел.403-68-15

Рекламација на расподелу утрошене топлотне енергије подноси се правном лицу ангажованом од стране органа управљања зградом.
Рекламација на очитавање примарног мерила подносе се испоручиоцу топлотне енергије - ЈКП "Београдске електране".
Рекламација на обрачун подносе се у ЈКП "Инфостан технологије".

С поштовањем,

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
ОЦ „МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА“